DE SI­GER DE MEST

Re­kord­man­ge chan­ce­lø­se re­pu­bli­ka­ne­re stil­ler op til præ­si­dentval­get i USA i 2016

BT - - NAF ER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

USA- VALG 2016

Al­le­re­de halvan­det år før det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg er fel­tet af mu­li­ge re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter re­kord­s­tort - 21 nav­ne i alt. Få af dem har skyg­gen af en chan­ce for sejr. Og det ved de godt. Men li­ge nu gør de al­li­ge­vel hvad som helst for at få lidt op­mærk­som­hed.

Så­le­des stemp­le­de den sor­te for­hen­væ­ren­de bør­ne­læ­ge fra De­troit, Ben Car­son den nu­væ­ren­de præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma som ’ en ’ psy­ko­pat’. Sam­ti­dig fast­hol­der sam­me dybt re­li­gi­øse Car­son, at ho­mo­seksu­a­li­tet ba­re er no­get, man væl­ger. Og når det dre­jer sig om op­sigtsvæk­ken­de ci­ta­ter, får Ben Car­son kamp til stre­gen af med- kan­di­da­ter som bl. a. Ted Cruz og Mi­ke Huck­a­bee.

Ca­na­disk- fød­te Ted Cruz, der i dag er se­na­tor i Te­xas, be­skri­ver bl. a. præ­si­den­tens sy­ge­sik­rin­s­plan, ’ Oba­ma­ca­re’ så­le­des: ’ De, der ik­ke er vil­li­ge til at stop­pe Oba­ma­ca­re, er ik­ke et hak bed­re end den bri­ti­ske re­ge­ring før An­den Ver­denskrig. Her var man klar til at ac­cep­te­re na­zis­men. Og Oba­ma­ca­re ér net­op som po­li­tisk na­zis­me. «

Og den for­hen­væ­ren­de gu­ver­nør fra Bill Cl­in­tons hjem­stat Ar­kansas, Mi­ke Huck­a­bee er ik­ke me­get bed­re. Un­der en de­bat om global op­varm­ning sag­de Huck­a­bee så­le­des føl­gen­de:

» Det fo­re­kom­mer mig, at vej­ret kun er ble­vet kol­de­re. Sid­ste år sne­e­de det al­le­re­de i ok­to­ber. Jeg er ik­ke vi­den­skabs­mand. Men jeg er tviv­ler. «

Er de tos­se­de?

Som ve­l­op­lyst dan­sker kan dis­se ud­ta­lel­ser selv­føl­ge­lig vir­ke som den re­ne van­vid. Og det kan væ­re svært at tro på, at den gen­nem­snit­li­ge ame­ri­kan­ske væl­ger vil fal­de for den slags. Og det gør han hel­ler ik­ke. På nu­væ­ren­de tids­punkt ap­pel­le­rer samt­li­ge re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter nem­lig til væl­ger­ne på den yder­ste høj­re­fløj - de gen­fød­te krist­ne og de så­kald­te Tea Par­ty- med­lem­mer.

Mens de me­re mo­de­ra­te bli­ver sid­den­de i so­fa­en, er det nem­lig dis­se me­re ek­stre­me væl­ge­re, der ryk­ker ud til de før­ste pri­mær­valg i be­gyn­del­sen af 2016, hvor man­ge kan­di­da­ter sies fra.

Se­ne­re bli­ver væl­ger­nes po­li­ti­ske fo­kus ryk­ket læn­ge­re ind mod mid­ten. Og på magisk manér sker det sam­me med de til­ba­ge­væ­ren­de kan­di­da­ters me­nin­ger. Plud­se­lig sli­bes de mest ek­stre­me hjør­ner af. Og tak­ket væ­re den kor­te hukom­mel­se, der i åre­vis har her­sket i det ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske land­skab, le­ger al­le med.

Pen­ge og be­røm­mel­se

Iføl­ge ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske eks­per­ter er det så­le­des kun Jeb Bush ( eks­g­u­ver­nør i Fl­o­ri­da), Scott Wal­ker ( gu­ver­nør i Wi­scon­sin) el­ler Marco Ru­bio ( se­na­tor fra Fl­o­ri­da), der har en re­a­li­stisk chan­ce for sejr.

Der­for kan man me­get vel spør­ge sig selv: Hvad hå­ber de øv­ri­ge 18 po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter at op­nå?

Og sva­ret er iføl­ge den po­li­ti­ske iagt­ta­ger Se­an McKin­ley, der har stu­de­ret samt­li­ge ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter si­den 1976, gan­ske en­kelt: ’ pen­ge og be­røm­mel­se’.

» Når man på sit vi­sit­kort kan skri­ve ’ præ­si­dent­kan­di­dat’, åb­ner dø­re­ne sig nem­lig på vid gab, og pen­ge­ne væl­ter of­te ind, « si­ger Se­an McKin­ley.

Så­le­des ud­gav den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat Car­ly Fi­o­r­i­na ik­ke spor til­fæl­digt sin nye selv­bi­o­gra­fi da­gen før, hun i sid­ste uge af­slø­re­de sit kan­di­da­tur. Før­nævn­te Mi­ke Huck­a­bee, der nu stil­ler op igen, har al­le­re­de tjent to- cif­re­de dol­lar- mil­li­onbe­løb på tv- show, bø­ger og fored­rag ef­ter sin før­ste ’ fejl­slag­ne’ valg­kampag­ne i 2008. Mil­li­ar­dæ­ren Do­nald Trump ved og­så godt, at han ik­ke har en re­a­li­stisk chan­ce. Men uden fik­ti­ve præ­si­dent­kampag­ner og van­vit­ti­ge ud­ta­lel­ser vil­le han for­svin­de fra me­di­er­nes op­mærk­som­hed. Og Sa­rah Pa­lin, der i 2008 stil­le­de op som Jo­hn McCains vi­ce­præ­si­dent­kan­di­dat, er må­ske det al­ler­bed­ste ek­sem­pel på Se­an McKin­leys te­o­ri om pen­ge og be­røm­mel­se.

Man­ge me­ner, at den kon­tro­ver­si­el­le gu­ver­nør fra Ala­ska fra be­gyn­del­sen vid­ste, at hen­des chan­cer for valg var mini­ma­le. Der­for skru­e­de hun helt op for re­to­rik­ken, ma­keup­pen og me­di­e­dæk­nin­gen. Og si­den den­gang har Sa­rah Pa­lin iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne tjent over 100 mil­li­o­ner dol­lar på re­a­li­tys­how, bø­ger, ta­ler og tv- in­ter­view.

SØN­DAG 10. MAJ 2015

Do­nald Trump an­ty­der sta­dig, at Oba­ma er født i Ke­nya... og at den ame­ri­kan­ske præ­si­dent i vir­ke­lig­he­den er mus­lim. Trump har end­nu ik­ke af­slø­ret si­ne pla­ner om end­nu en præ­si­dent­kampag­ne. Men uvis­he­den hol­der mil­li­ar­dæ­ren i ram­pe­ly­set. Fo­to. Getty Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.