T UT­RO­LI­GE TING

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 10. MAJ 2015

Fo­to: Reu­ters

Den for­hen­væ­ren­de bør­ne­læ­ge fra De­troit, Ben Car­son me­ner, at ho­mo­seksu­a­li­tet blot er no­get, man væl­ger. Eks­per­ter­ne spår p. t. Car­son en halv pro­cent af al­le mu­li­ge re­pu­bli­kan­ske stem­mer.

Fo­to: Getty Ima­ges. Li­sten over mu­li­ge re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter har al­drig før væ­ret så lang. Her er al­le nav­ne­ne - fra den mest sand­syn­li­ge vin­der, Jeb Bush, til det mest out­re­re­de ’ wild card’, Do­nald Trump Jeb Bush ( gu­ver­nør i Fl­o­ri­da) Marco Ru­bio ( se­na­tor fra Fl­o­ri­da) Scott Wal­ker ( gu­ver­nør i Wi­scon­sin) Rand Paul ( se­na­tor fra Ken­tucky) Paul Ry­an ( Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus - fra Wi­scon­sin) Mi­ke Huck­a­bee ( eks. gu­ver­nør fra Ar­kansas) Bob­by Jin­dal ( se­na­tor fra Lou­i­si­a­na) Jo­hn Ka­sich ( gu­ver­nør fra Ohio) Ted Cruz ( se­na­tor fra Te­xas) Chris Chri­stie ( gu­ver­nør fra New Jer­sey) Jim Gil­mo­re ( eks- gu­ver­nør fra Vir­gi­nia) Jo­hn Bolt­on ( eks- FN- am­bas­sa­dør) Bob Ehr­lich ( gu­ver­nør fra Maryland) Ri­ck Per­ry ( eks- gu­ver­nør fra Te­xas) Lind­sey Gra­ham ( se­na­tor fra South Ca­ro­li­na) Ri­ck San­torum ( eks- se­na­tor fra Penn­sylva­nia) Ge­or­ge Pa­ta­ki ( gu­ver­nør fra New York) Ben Car­son ( for­hen­væ­ren­de bør­ne­læ­ge fra De­troit) Car­ly Fi­o­r­i­na ( fy­ret chef fra it- gi­gant Hewlett- Pa­ck­ard) Ted Nu­gent ( ro­ck­mu­si­ker og vå­ben- el­sker) Do­nald Trump ( man­ge­mil­li­ar­dær)

Ted Cruz sam­men­lig­ner Ba­ra­ck Oba­mas sy­ge­sik­rings­plan med na­zis­me. Iføl­ge eks­per­ter­ne har se­na­to­ren fra Te­xas ik­ke en chan­ce for at bli­ve præ­si­dent. Men al­li­ge­vel bru­ges der man­ge mil­li­o­ner på kampag­nen. Fo­to: Getty Ima­ges

Ef­ter at ha­ve fy­ret 30.000 me­d­ar­bej­de­re blev Car­ly Fi­o­r­i­na selv fy­ret fra sit job som chef for it- fir­ma­et Hewlet­tPa­ck­ard. Nu stil­ler hun op til præ­si­dentval­get i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.