Chri­sti­nes mo­tion

I går fejre­de den før­ste del­ta­ger i BTs Pro­jekt Power­man sit livs sejr med fa­mi­li­en

BT - - NAF ER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk Christine Jør­gen­sen

PER­SON­LIG SEJR

Det var en glad Christine Jør­gen­sen, der kort ef­ter mål­stre­gen faldt sin yng­ste dat­ter om hal­sen. Den per­son­li­ge sejr blev fejret med in­ten­se kram.

Kort for­in­den hav­de hun som den før­ste del­ta­ger i BTs Pro­jekt Power­man net­op kryd­set mål­stre­gen ved du­at­lon­lø­bet ‘ Power­man Short’ på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn.

For den 41- åri­ge me­di­e­a­na­ly­ti­ker var det kul­mi­na­tio­nen på en lang og hård rej­se, der be­gynd­te med træ­nin­gen midt i vin­te­r­ens mør­ke og kul­de kort før jul.

» Det var fedt. Det gik me­get bed­re, end jeg hav­de reg­net med. Det var vå­dt, det væl­te­de ned ude på cy­kel­ru­ten, men det gik godt, bort­set fra lidt kram­pe i fo­den, « si­ger hun kort ef­ter at ha­ve få­et hængt me­dalj­en om hal­sen.

Christine Jør­gen­sens ud­for­dring be­stod af fem ki­lo­me­ter lø­be­tur, 20 ki­lo­me­ter på cyk­len i strid mod­vind og kol­de maj- regn­by­ger samt til sidst, på træt­te ben, end­nu en lø­be­tur på fem ki­lo­me­ter på Chri­sti­ans­havns gam­le vol­dan­læg.

Træ­net si­den de­cem­ber

Si­den de­cem­ber har hun for­be­redt sig til du­at­lon- ud­for­drin­gen sam­men med de to an­dre del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man. Med hjælp fra træ­nings­eks­pert Tanja Hul­ten­gren Lars­son fra Da­nish Sports Aca­de­my er de tre helt al­min­de­li­ge dan­ske mo­tio­ni­ster ble­vet for­vand­let fra so­fa­men­ne­sker til ’ po­wer­men’.

For Christine Jør­gen­sen var ud­for­drin­gen end­nu stør­re. Ef­ter en gravi­di­tet og et lang- va­rigt og al­vor­ligt syg­doms­for­løb var den go­de form og træ­nings­tu­re­ne i hver­da­gen langt væk. Nu er hun til­ba­ge i en ny ver­sion, for­tæl­ler hun.

Sved­te sig igen­nem

» Jeg sy­nes, det har væ­ret et rig­tig godt for­løb. Nog­le gan­ge har det hængt mig langt ud ad hal­sen, det med, at man skal træ­ne, når det ik­ke pas­ser med fa­mi­lie og børn. Men det har gjort, at jeg kom af sted, « si­ger Christine Jør­gen­sen, der sved­te sig igen­nem du­at­lo­nen sam­men med knap 150 an­dre del­ta­ge­re.

Un­der sto­re de­le af for­lø­bet har tviv­len væ­ret med som fast ledsa­ger. Der­for var sej­ren end­nu stør­re, da hun ef­ter at ha­ve kryd­set mål­stre­gen kun­ne om­fav­ne sin fa­mi­lie.

» Ef­ter vo­res du­at­lon- pre­mi­e­re i april tænk­te jeg, at det kla­rer jeg al­drig. Men så har folk væ­ret sø­de til at si­ge ’ det kan du godt’. Min sto­re­bror gav mig et pul­sur, og vo­res træ­ner gav mig go­de råd. Jeg var lidt stil­le in­den start, for jeg var lidt nervøs for, om jeg over­ho­ve­det kun­ne, men det for­søg­te jeg at skub­be væk, og da star­ten gik, dér tro­e­de jeg på det, « si­ger hun.

Næ­ste ud­for­dring

Selv om lør­da­gens løb i det cen­tra­le Kø­ben­havn fo­re­gik i blæst og regn­by­ger, er det ik­ke sid­ste gang. Nu er BTs 41- åri­ge po­wer- wo­man ved at ud­se sig den næ­ste ud­for­dring - for­ment­lig et af som­me­rens da­me­løb.

» Jeg har me­re over­skud nu. Og­så til det med bør­ne­ne og på job­bet. Det gi­ver en mas­se ener­gi, og ar­bejds­mæs­sigt er jeg er ved at væ­re dér, hvor jeg var før syg­dom og gravi­di­tet. Der er en sam­men­hæng mel­lem det og træ­nin­gen, det er jeg ret sik­ker på, « ly­der det med stolt­hed og glæ­de i stem­men.

SØN­DAG 10. MAJ 2015

HER­OVER:

TIL VEN­STRE:

TIL HØJ­RE:

Si­den jul har 41- åri­ge Christine Jør­gen­sen træ­net til Pro­jekt Power­mans sprint­di­stan­ce. i går lyk­ke­des det, da hun kryd­se­de mål­stre­gen på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn. Her får hun en krammer af sin dat­ter.

Christine Jør­gen­sen blev rig­tig godt gen­nem­blødt ude på cy­kel­ru­ten, men det slog ik­ke den se­je po­wer- wo­man ud. Christine Jør­gen­sen på vej mod må­let i Po­wer

man Short 2015.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.