Hi­sto­rie Knud den a ’ Lan­de­vejs­rid­de­ren’ der vi­ste sig at væ­re adels­mand

Den dan­ske adel i tal og ord Vi dan­ske­re nørk­ler med slægts­forsk­ning som al­drig før. Det g

BT - - DANSK ADEL - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

DANSK ADEL

De lig­ger drys­set med rund hånd ud over det ku­pe­re­de midtsjæl­land­ske land­skab. Slot­te, god­ser, her­re­går­de. Sto­re præg­ti­ge byg­nings­vær­ker, der vid­ner om et ade­ligt liv le­vet uden smal­le ste­der og med højt til lof­tet.

In­de i hu­set i den lil­le midtsjæl­land­ske by hæn­ger der da og­så et flot og far­ve­strå­len­de vå­benskjold på væg­gen. Men el­lers er der ik­ke me­get her­ska­be­ligt el­ler højt til lof­tet over det lil­le ræk­ke­hus på 50 m2. Hel­ler ik­ke over hu­sets 70- åri­ge be­bo­er, som iført træsko by­der in­den­for, mens han prø­ver at få den sor­te la- bra­dor Max til at skrue lidt ned for be­gej­strin­gen over at få gæ­ster.

Knud Ro­sen­vin­ge hed­der man­den med træsko­e­ne. Han til­hø­rer den dan­ske adel. Er et lil­le­bit­te blad på én en­kelt gren af det enor­me ade­li­ge stam­træ.

Men der har al­drig væ­ret no­get ade­ligt over hans liv. Med­min­dre selv­føl­ge­lig at man væl­ger at kal­de ham ’ lan­de­vejs­rid­der’. For si­den han var 14, har Knud Ro­sen­vin­ge væ­ret på lan­de­ve­je­ne med om­rej­sen­de ti­vo­li­er og cir­kus­ser. Og har ind­til for ny­lig knap nok vidst, at han over­ho­ve­det til­hør­te en ade­lig slægt.

» Jo, der var vist no­get med en check en gang, « si­ger han med tænk­som pan­de.

» I 1963, tror jeg. Men så har jeg ik­ke tænkt me­re over det ind­til for et par år si­den, hvor ham for­ske­ren be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for det, « for­tæl­ler Knud Ro­sen­vin­ge.

Den check ven­der vi til­ba­ge til.

Et led i den ade­li­ge kæ­de

’ For­ske­ren’ hed­der Lars Bis­gaard, er hi­sto­ri­ker ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og står sam­men med Mo­gens Krag­sig Jensen bag et nyt, di­gert værk, ’ Den dan­ske adel si­den 1849’, som er ud­gi­vet i sam­ar­bej­de med Dansk adels­for­e­ning og har stor fo­kus på net­op de gre­ne, der bor på slot­te­ne, god­ser­ne og her­re­går­de­ne.

El­ler som adels­for­e­nin­gens for­mand, kam­mer­her­re Hen­rik ba­ron We­dell- We­dells­borg skri­ver i bo­gens for­ord: ’ En adels­mand op­fat­ter sig selv som et led i en kæ­de af tid­li­ge­re og kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Han ken­der si­ne for­fædre og er stolt af dem, som har væ­ret frem­ra­gen­de, og han hå­ber, at han selv og hans ef­ter­kom­me­re vil vi­se sig vær­di­ge til slæg­ten’.

Den grup­pe ade­li­ge, som ba­ro­nen her især re­fe­re­rer til, er i vir­ke­lig­he­den den mind­ste grup­pe, men dem, der ta­les og skri­ves mest om. Dem med al­le tit­ler­ne.

Iføl­ge Lars Bis­gaard le­ver og bor der om­kring 3.500 ade­li­ge i Dan­mark. Men af dem er det blot 10 pct., alt­så 350, der er høja­de­li­ge, og kan kal­de sig gre­ver og ba­ro­ner.

Kæ­den, som Knud Ro­sen­vin­ge til­hø­rer, kan ik­ke kal­de sig no­get. Men til­hø­rer der­med i prin­cip­pet de al­ler­fi­ne­ste ade­li­ge. Ur- ade­len.

Det var nem­lig helt til­ba­ge i 1505, at kong Hans ud­sted­te et adels­brev med vå­benskjold til Knud Ro­sen­vin­ges stam­fa­der. I bre­vet blev Mo­gens Jensen - som han hed - ud­over vå­benskjol­det til­delt fri­hed og frel­se.

Køb­mand og borg­me­ster

SØN­DAG 10. MAJ 2015 Mo­gens Jensen var køb­mand og borg­me­ster i Hels­in­gør. Hvor adels­bre­ve tid­li­ge­re i hi­sto­ri­en blev ud­stedt af kon­gen til per­so­ner, som hav­de ud­vist stort mod og hel­te­ger­nin­ger på slag­mar­ken, blev det iføl­ge hi­sto­ri­ker Lars Bis­gaard un­der bl. a. kong Hans me­re al­min­de­ligt at ud­ste­de ud fra an­dre kri­te­ri­er. Nem­lig ud fra, hvem det for kon­gen kun­ne be­ta­le sig at al­li­e­re sig med. Mo­gens Jensen var en af dem.

Nav­net Ro­sen­vin­ge - som hør­te til adels­bre­vet - tog slæg­ten dog først i brug i slut­nin­gen af 1600- tal­let, og som det frem­går af stam­træ­et an­det­steds på si­den, var det en gan­ske frem­gangs­rig slægt langt op i hi­sto­ri­en.

Men spo­ler man frem til om­kring mid­ten af 1800- tal­let, har der ik­ke væ­ret me­get ade­ligt at spo­re i Knud Ro­sen­vin­ges del af gre­nen. Der­fra og frem har Ro­sen­vin­ger­ne le­vet i fat­ti­ge kår. Le­vet fra hån­den til mun­den og nær­mest ar­bej­det i døgn­drift for over­ho­ve­det at kun­ne for­sør­ge fa­mi­li­en.

» Men vi snak­ker om et spænd på 500 år, og det vil­le væ­re mær­ke­ligt, hvis det skul­le væ­re gå­et al­le li­ge godt, « si­ger Lars Bis­gaard om ud­vik­lin­gen.

Hu­sker in­gen stor­hed

Og må­ske er det der­for, at den ade­li­ge arv er gå­et lidt i glem­me­bo­gen. Knud Ro­senkil­de min­des i hvert fald ik­ke drys af stor­hed.

» Så langt til­ba­ge, som jeg har hørt hi­sto­ri­er, har det væ-

Cir­kus­k­lov­ne- fi­gu­rer­me har Knud Ro­sen­vin­ge sam­let på i man­ge år. De stam­mer fra de om­rej­sen­de cir­kus­ser, han har ar­bej­det i.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.