HOR­MON STYR­KER SVA­GE KNOG­LER

Dan­ske for­ske­re har fun­det ud af, at søvn- hor­monet me­la­to­nin øger kal­kind­hol­det i knog­ler, så de ik­ke så let brækker

BT - - SF ED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk bag­ge@ bt. dk

NY FORSK­NING

Tor­ben Bag­ge Ik­ke fær­re end 450.000 dan­ske­re er nu ramt af den in­va­li­de­ren­de fol­ke­syg­dom knog­les­kør­hed, men der er sand­synd­lig­vis nyt håb nu.

For­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har så­le­des i et nyt for­søg fun­det ud af, at søvn­hor­monet me­la­to­nin, som dan­nes na­tur­ligt i krop­pen hos os al­le sam­men, gi­vet i pil­le­form, får kal­kind­hol­det til at sti­ge i knog­ler, så de ik­ke så let brækker. Det dan­ske forsk­nings­re­sul­tat blev for ny­lig præ­sen­te­ret på en in­ter­na­tio­nal for­sker­kon­gres i Rot­ter­dam. Her blev det mod­ta­get po­si­tivt.

Kal­kind­hol­det steg

» Vi har te­stet sove­hor­monet på en grup­pe kvin­der i al­de­ren 56- 73 år. Kvin­der­ne, som al­le sam­men na­tur­ligt hav­de mi­stet kalk ef­ter over­gangs­al­de­ren, modt­og stof­fet i form af pil­ler på 1 og 3 mg, og ef­ter et år kun­ne vi se, at kal­kind­hol­det i lår­bens­hal­sen og hof­ten var ste­get. Jo me­re me­la­to­nin de tog, de­sto me­re steg knog­le­mi­ne­raltæt­he­den, « si­ger læ­ge og for­sker An­ne Kri­sti­ne Am­strup, der sam­men med kol­le­ger står bag for­sø­get, hvor kal­kind­hol­det steg med op til 2,3 pro­cent.

Brud på lår­bens­hal­sen – bl. a. som føl­ge af kal­k­tab – er en sær­lig far­lig til­stand, som kan ha­ve dø­de­lig ud­gang. På den bag­grund kan for­sø­get få ek­stra be­tyd­ning.

An­ven­des al­le­re­de

Me­la­to­nin, der dan­nes i vo­res hjer­ne og via øjets net­hin­de un­der søvn, an­ven­des al­le­re­de i pil­le­form af mil­li­o­ner ver­den over mod mildt søvn­be­svær og for­styr­rel­se i døgn­ryt­men, så­kaldt jet­lag, og det fås og­så på re­cept her­hjem­me. Men læ­ge An­ne Kri­sti­ne Am­strup me­ner dog ik­ke – på trods af de po­si­ti­ve forsk­nings­re­sul­ta­ter – at vi nu al­le sam­men skal be­gyn­de at fyl­de os med me­la­to­nin:

» Selv om for­sø­get vir­ker loven­de, er der be­hov for yder­li­ge­re forsk­ning, som be­kræf­ter, at nat­li­ge pil­le­tilskud af me­la­to­nin kan be­skyt­te mod knog­le­brud, « si­ger for­ske­ren.

Det er Lars Hyld­strup, over­læ­ge og før­en­de dansk for­sker i knog­les­kør­hed på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, enig i:

» Over­ord­net set er der ta­le et rig­tig spæn­den­de for­søg, der må­ske åb­ner nye dø­re for os i be­hand­lin­gen. Me­la­to­nin kan mu­lig­vis bli­ve et sup­ple­ment til den gængse be­hand­ling. Men fle­re for­søg er nød­ven­di­ge. Det ak­tu­el­le for­søg er be­hæf­tet med den lil­le svag­hed, at der ik­ke har kun­net på­vi­ses no­gen kal­kstig­ning i ryg­gen, og der­med er knog­ler­ne her ik­ke ble­vet stær­ke­re, « si­ger over­læ­gen.

Lars Hyld­strup har sin egen te­o­ri om, hvor­for me­la­to­nin- til­skud kan øge kal­k­mæng­den i lår­bens­hal­sen:

» Vi ved, at et an­det hor­mon, kor­ti­sol, har ne­ga­tiv ind­fly­del­se på vo­res knog­le­mas­se. Kon­cen­tra­tio­nen af kor­ti­sol sti­ger om nat­ten, og det er så sand­syn­ligt, at me­la­to­nin som til­skud kan hæm­me kor­ti­so­let, så der dan­nes me­re kalk, « si­ger Lars Hyld­strup.

Kun en lil­le sten er løf­tet

SØN­DAG 10. MAJ 2015 Aar­hus- for­ske­ren An­ne Kri­sti­ne Am­strup har end­nu in­gen sik­ker for­kla­ring på, hvad der sker, når man ta­ger me­la­to­nin- til­skud:

» Vi har end­nu kun løf­tet en lil­le sten, og vi ved f. eks. ik­ke, hvor­for vi kun har kun­net må­le øget kal­kind­hold om­kring lår­bens­hal­sen og ik­ke i læn­de­ryg­gen. «

De dan­ske for­ske­re har og­så på­vist, at me­la­to­nin­pil­ler­ne gi­ver en si­de­ge­vinst i form af, at krop­pen ta­ber fedt­mas­se, ca. syv pro­cent i lø­bet af et år, og sam­ti­dig frem­mer dan­nel­sen af mu­skel­væv, der og­så be­skyt­ter knog­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.