Pas på te, kaf­fe, co­la og al­ko­hol

BT - - SUNDHED -

Sto­re mæng­der ( me­re end 1 li­ter pr. dag) kaf­fe el­ler te øger ud­skil­lel­sen af calci­um fra di­ne knog­ler. Ta­ger man til­skud af kalk, er ska­den dog me­get be­græn­set.

Co­la in­de­hol­der fos­fat, som af­kal­ker knog­ler­ne. Vis­se un­der­sø­gel­ser har vist, at kvin­der, som ind­ta­ger me­re end fi­re co­la­er pr. uge mi­ster knog­le­mas­se. Det sam­me sy­nes ik­ke at væ­re til­fæl­det for mænd.

Al­ko­hol på­vir­ker de knog­le­op­byg­gen­de cel­ler i ne­ga­tiv ret­ning. Hold dig der­for pænt un­der Sund­heds­sty­rel­sens gen­stands­græn­ser: Syv om ugen for kvin­der – 14 for mænd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.