VI­DEN­SKAB. DK Kæ­le­dyr kan smit­te med slem­me bak­te­ri­er

BT - - NYHEDEG -

La­der du din hund slik­ke dig i an­sig­tet? På den må­de kan du fak­tisk ud­sæt­te dig selv for en langt stør­re smit­te­fa­re end men­ne­sker uden kæ­le­dyr. Det vi­ser en ny, stor gen­nem­gang af me­re end 300 vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser. For­sker­ne bag stu­di­et op­for­drer der­for til, at man hu­sker hy­giej­nen, når man hol­der kæ­le­dyr.

» Kæ­le­dy­re­ne kan væ­re bæ­re­re af smit­som­me stof­fer, der kan over­fø­res til os men­ne­sker, men de fl este kan fore­byg­ges ved hånd­vask. Og de fl este gravi­de ved for ek­sem­pel, at de ik­ke bør tøm­me kat­te­bak­ken, og at de må ha­ve god hånd­hy­giej­ne ved kon­takt med kat, « si­ger Ka­rin Ny­gård fra Fol­kes­und­heds­in­sti­tut­tet i Nor­ge.

Far­ligt for pa­tien­ter

I de vær­ste til­fæl­de har for­æl­dre købt en hund­e­hvalp el­ler en kat­tekil­ling til børn, der er ind­lagt på ho­spi­ta­let og har et me­get svæk­ket im­mun­for­svar. Det kan væ­re far­ligt, da dy­re­un­ger­nes eget im­mun­for­svar sta­dig er un­der ud­vik­ling.

» Hval­pe og kat­tekil­lin­ger spre­der nog­le or­ga­nis­mer, som voks­ne dyr ik­ke har, så i så­dan en si­tu­a­tion vil et vok­sent kæ­le­dyr sand­syn­lig­vis væ­re et bed­re valg, « for­tæl­ler Ja­son Stull fra Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.