Te­e­na­ger an­holdt for at plan­læg­ge ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDEG - Fo­to: Iris/ Scan­pix

Ida Mey­er

Po­li­ti­et i Au­stra­li­en me­ner at ha­ve af­vær­get et plan­lagt ter­r­or­an­greb mod lan­dets næst­stør­ste by, Mel­bour­ne, skri­ver fl ere me­di­er. En 17- årig er an­holdt i sa­gen, eft er po­li­ti­et ved en ak­tion fre­dag eft er­mid­dag i en pri­vat bo­lig i en for­stad til Mel­bour­ne fandt spræng­stoff er, som den 17- åri­ge dreng for­modes at ha­ve frem­stil­let, og han er nu sig­tet for plan­læg­ning af et ter­r­or­an­greb.

Fle­re me­di­er skri­ver, at an­gre­bet var plan­lagt til at ram­me et vel­gø­ren­heds­løb, som i dag fi nder sted i Mel­bour­ne for at mar­ke­re mors dag i Au­stra­li­en.

Daily Mail skri­ver, at og­så en 14- årig dreng er an­holdt i Syd­ney i for­bin­del­se med sa­gen.

De un­ge dren­ge hav­de an­gi­ve­ligt plan­lagt at de­to­ne­re tre hjem­mela­ve­de bom­ber ved ar­ran­ge­men­tet. Bom­ber­ne er ble­vet de­stru­e­ret af Vi­cto­ri­as po­li­tis bom­be­ryd­de­re.

På et pres­se­mø­de i går for­mid­dags be­kræft ede Au­stra­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, To­ny Ab­bott, at mindst én per­son er an­holdt i sa­gen. Han sag­de sam­ti­dig, at lan­det står over for en al­vor­lig ter­r­ortrus­sel. Han op­for­dre­de dog sam­ti­dig au­stra­li­er­ne til at und­gå at la­de ter­r­ortrus­len på­vir­ke hver­da­gen for me­get.

» Det bed­ste, I kan gø­re li­ge nu, er at le­ve je­res liv nor­malt, for­di he­le po­in­ten med ter­r­o­ris­me er at skræm­me os, så vi ik­ke læn­ge­re er os selv, « sag­de pre­mi­er­mi­ni­ste­ren til pres­sen.

Po­li­ti­et vil ik­ke ud­ta­le sig om, hvor­vidt sa­gen har for­bin­del­se til ek­stre­mi­stisk is­la­mis­me, men iføl­ge fl ere kil­der, skrev den an­hold­te 17- åri­ge blandt an­det oft e om Is­la­misk Stat på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.