VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDEG -

Hvis du ik­ke læn­ge­re kan se din egen krop, op­le­ver du min­dre stress, når an­dre kig­ger på dig, for­tæl­ler for­ske­re fra Ka­rol­in­ska In­sti­tu­tet i Sve­ri­ge i et nyt stu­die. I stu­di­et blev for­søgs­per­so­ner­ne me­re selvsik­re, når de brug­te Vir­tu­al Re­a­li­ty - bril­ler, der gav dem op­le­vel­sen af, at de ik­ke kun­ne se de­res egen krop. For­sker­ne fo­re­slår der­for, at bril­ler­ne kan bru­ges til at be­hand­le so­ci­a­le fo­bi­er. Bril­ler­ne gør det nem­lig mu­ligt for pa­tien­ter­ne at øve sig i den angst­pro­vo­ke­ren­de si­tu­a­tion.

Løg­cel­ler, til­sat et tyndt lag guld, er ide­el­le kan­di­da­ter til at byg­ge kun­sti­ge mus­k­ler, for­tæl­ler for­ske­re fra Taiwan Uni­ver­si­ty. Det skyl­des løg­cel­ler­nes sto­re fl ek­si­bi­li­tet.

Kvin­der er hur­ti­ge­re til at dan­ne sam­men­svær­gel­ser end mænd, vi­ser et norsk stu­die fra Uni­ver­si­te­tet i Sta­van­ger. Kvin­der­ne sam­ar­bej­de­de li­ge­frem me­re, når de ska­de­de fæl­les­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.