Kul­tur ÅRETS REVY­ER BLIV

Prins Hen­rik stjæ­ler showet i årets dan­ske som­mer­revy­er. BT har ta­get pul­sen

BT - - KAF - Camilla Carls­son ca­ca@ bt. dk

SOM­MER­REVY­ER

Revy­sæ­so­nen åb­ner tors­dag med Cir­kus­revy­ens pre­mi­e­re. Igen i år by­des der lan­det over på lat­ter og skarp sa­ti­re. Hvad skal vi gri­ne ad den­ne som­mer?

De har ik­ke haft pu­bli­kum på end­nu. Sminke og kostu­mer bli­ver sta­dig ret­tet til, og jo­kes finju­ste­res. Men skit­sen til det­te års Cir­kus­revy lig­ger klar, og her kom­mer især en mand helt sik­kert til at stjæ­le bil­le­det. BT er med til det tra­di­tio­nel­le pres­se­mø­de, hvor årets revy præ­sen­te­res.

» Der er nog­le spørgs­mål, man ik­ke sva­rer på. De er for dum­me, « ler en for­nø­jet Ulf Pil­gaard med en ty­de­lig fransk ac­cent fra sce­nen.

Iført sprag­le­de buk­ser, møn­stre­de strøm­per og med et ge­vær un­der ar­men, er man ik­ke i tvivl om, at det er prins Hen­rik i al­ter­na­tivt jagt­tøj, der står for skud i et af det­te års ho­ved­num­re i Cir­kus­revy­en.

» Prins Hen­rik er en ga­ve til Cir­kus­revy­en. Ba­re det tøj, han går på jagt i, er jo fan­ta­stisk, « ly­der det gri­nen­de fra Lis­bet Da­hl, der igen i år er in­struk­tør og sku­e­spil­ler i Bak­kens revy.

» Vi hav­de egent­lig be­slut­tet for læn­ge si­den at la­ve prins Hen­rik i år i ste­det for Dron­nin­gen. Og så kom alt det med hans syg­dom un­der Dron­nin­gens fød­sels­dag jo ba­re oveni, så vi ba­re sad og tænk­te: ’ Ba­re bliv ved, Hen­rik, ba­re bliv ved’, « si­ger Ulf Pil­gaard.

Prins­ge­ma­lens sy­ge­fra­vær er da og­så på blok­ken hos Dan­marks tre næst­stør­ste revy­er: Søn­der­borg Revy­en, Ny­kø­bing Fal­ster Revy­en og Græ­sted Revy­en, som BT har talt med.

» Vi har jo haft en syg prins. El­ler hvad han nu var. Han var i hvert fald fra­væ­ren­de, og det kom­mer vi ik­ke uden om i årets revy. Der må han li­ge ind på sce­nen med et ter­mome­ter i mun­den og øn­ske Dron­nin­gen til­lyk­ke, « for­tæl­ler Leif Mai­bom, der er di­rek­tør, for­fat­ter og sku­e­spil­ler i Søn­der­borg Som­mer Revy på 34. år.

Valg­kamp på pro­gram­met

Ud­over kon­ge­hu­set kan de po­li­ti­ke­re, der har stuk­ket næ­sen lidt for langt frem i år, og­så for­ven­te en om­gang. Al­le fi­re revy­er har nem­lig valg­kamp på pro­gram­met.

Hos Cir­kus­revy­en mø­der pu­bli­kum ’ stø­jen­de’ In­ger Støj- keltsa­ger, men må­ske me­re i ten­den­ser, « si­ger Leif Mai­bom.

En af de ten­den­ser, Ny­kø­bing Fal­ster Revy­en i år bi­der fast i, er den æn­dre­de sprog­brug på de so­ci­a­le me­di­er, for­tæl­ler revy­di­rek­tør Flem­m­ing Krøll.

» Fa­ce­book er smart på rig­tig man­ge må­der. Men jeg bry­der mig vir­ke­lig ik­ke om, når folk svi­ner of­fent­li­ge per­so­ner til uden at stå frem med an­sigt og navn. Det sy­nes jeg er grimt. Så vo­res un­der­lig­gen­de bud­skab er, at vi skal ta­le or­dent­ligt til hin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.