’’

BT - - KAF -

Prins Hen­rik er en ga­ve til Cir­kus­revy­en. Ba­re det tøj, han går på jagt i, er jo fan­ta­stisk

berg, som brok­ker sig over en bi­o­graf­tur. Pia Kjær­s­gaard og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vi­ser de­res tæt­te kær­lig­heds­for­hold. Og Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt syn­ger en valg­du­et i Cle­ment Kjers­gaards de­bat­pro­gram.

Men det kom­men­de valg er ik­ke kun et sik­kert kort, når der skal skri­ves po­li­ti­ske jo­kes til som­me­rens revy­er, for­tæl­ler René Ri­chardt, der har væ­ret an­ker­mand bag Græ­sted Revy­en si­den 1997.

» Det er jo et fryg­te­ligt tids­punkt at ud­skri­ve valg på. For hvad gør vi, hvis der bli­ver ud­skre­vet valg om lidt, og vi plud­se­lig har en an­den stats­mi­ni­ster, når revy­en kø­rer. Så skal vi fin­de på nog­le nye num­re, « si­ger han.

Det går hur­ti­ge­re

En an­den fak­tor er den pul­se­ren­de nyheds­strøm. Det går lyn­hur­tigt i dag, sam­men­lig­net med den­gang Dirch Pas­ser sad på den dan­ske revy- tro­ne.

» Før­hen kun­ne en sag, som ske­te i ef­ter­å­ret, sag­tens ta­ges op i som­mer­revy­en. I dag skal vi he­le ti­den spør­ge os selv: ’ Kan folk hu­ske det her?’ Og det er en ud­for­dring og gi­ver en an­den slags revy end tid­li­ge­re, hvor man ik­ke går så me­get ind i en-

Lis­bet Da­hl an­den, « si­ger Flem­m­ing Krøll, der dog ik­ke vil løf­te slø­ret for, hvor­dan num­me­ret skal ud­fø­res, så det sam­ti­dig får smi­le­ne frem hos folk.

Det har væ­ret en svær be­slut­ning hos de dan­ske revy­di­rek­tø­rer, hvor­dan og hvor­vidt man skul­le be­rø­re ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havn. Hos Ny­kø­bing F. Revy­en har Flem­m­ing Krøll helt fra­valgt det, mens revy­di­rek­tø­ren for Søn­der­borg Revy­en, Leif Mai­bom, har valgt at bru­ge det i et stør­re num­mer.

» Man kan ik­ke la­ve di­rek­te sjov med en ter­r­or­hand­ling. Men man kan kig­ge på, hvor­for vi har ter­r­or­hand­lin­ger. Og det har ført til et re­li­gions­num­mer hos os, « for­tæl­ler Leif Mai­bom.

Hos Græ­sted Revy­en har og­så René Ri­chardt pla­ner om at ind­dra­ge ter­r­or­hand­lin­ger­ne i et num­mer med et un­der­lig­gen­de bud­skab.

» Revy­en er året, der gik. Og der­for skal revy­en selv­føl­ge­lig og­så si­ge: ’ Hov, der er no­get her, vi ik­ke må glem­me’. Vi skal læ­re af de ting, der sker. Og her ta­ger vi nok lidt stil­ling i Græ­sted Revy­en og si­ger: ’ Op­før jeg nu or­dent­ligt og lad væ­re med at pro­vo­ke­re hin­an­den ba­re for at pro­vo­ke­re’, « for­tæl­ler René Ri­chardt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.