Der­for over­le­ver revy­er­ne

BT - - KULTUR - Lis­bet Da­hl og Hen­rik Lyk­ke­gaard. Camilla Carls­son ca­ca@ bt. dk Fo­to: Ma­rie Hald

PO­PU­LA­RI­TET

Når Cir­kus­revy­en om knap en uge har pre­mi­e­re på det­te års som­mer­revy, bli­ver det sand­syn­lig­vis med fyld­te til­sku­er­ræk­ker. En stor del af de 175.000 bil­let­ter, der er ble­vet sat til salg i år, er nem­lig al­le­re­de solgt her en uge in­den pre­mi­e­ren.

Og den sto­re eft er­spørgsel på show, sjov og sa­ti­re gæl­der ik­ke kun den gam­le revy på Bak­ken. Som­mer­revy­er­ne er po­pu­læ­re som al­drig før lan­det over. Det for­kla­rer Ber­ling­s­kes te­a­ter­re­dak­tør Jakob Steen Ol­sen.

» Cir­kus­revy­en har i man­ge sæ­so­ner væ­ret Dan­marks mest se­te te­a­ter­fo­re­stil­ling, og he­le den in­ter­es­se har smit­tet af på dansk revy ge­ne­relt, « si­ger Jakob Steen Ol­sen og ud­dy­ber:

» Revy­er­nes suc­ces skal må­les i, at de er fulgt med ti­den. De har få­et tem­po, li­ge­som vi jo og­så lø­ber hur­ti­ge­re på al­le mu­li­ge må­der i dag, og li­ge­som vi er vant til på tv. Der­u­d­over er man ble­vet bed­re til at dri­ve revy­er­ne som for­ret­nin­ger, « si­ger han og pe­ger på, at især et øget fo­kus på fi rmaaft aler har gjort en stor for­skel for revy­er­nes øko­no­mi. de sam­me re­fe­ren­ce­punk­ter som den­gang, hvor der var mo­nopol­fj ern­syn. Der er me­get få fæl­les be­rø­rings­punk­ter, og det er en ud­for­dring i for­hold til, at vi ger­ne skal kun­ne gen­ken­de ka­rak­te­ren med det sam­me og gri­ne, for­di vi ved, hvad der bli­ver gjort grin med, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.