’’

BT - - KULTUR - Jakob Steen Ol­sen, te­a­ter­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke

Cir­kus­revy­en har i man­ge sæ­so­ner væ­ret Dan­marks mest se­te te­a­ter­fo­re­stil­ling, og he­le den in­ter­es­se har smit­tet af på dansk revy ge­ne­relt

Revy­ens styr­ke er i dag i ste­det, at man er ble­vet be­vidst om og­så at vi­se tæn­der, så det bli­ver me­re sa­ti­risk og skar­pt, me­ner Jakob Steen Ol­sen.

» Cir­kus­revy­en er ek­sem­pel­vis bedst, når den ba­lan­ce­rer mel­lem det sjove og sa­ti­ri­ske. Når det hand­ler om no­get, men det bli­ver ved med at væ­re sjovt. Tit er det jo magt­ha­ve­re, vi gri­ner ad. Men oft e er det og­så os selv og vo­res egen egois­me og li­ge­gyl­dig­hed over for ver­den, « ly­der det fra Ber­ling­s­kes te­a­ter­re­dak­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.