Bank­bos­sen, der røg ud i kul­den

BT - - NAVNE - Pe­ter Nyholm pe­tj@ ber­ling­s­ke. dk

60 I DAG

Bi­ler skift er man ger­ne ud eft er en år­ræk­ke, men di­rek­tø­rer kan og­så bli­ve slidt, selv om de pas­ser de­res ar­bej­de og til­med ny­der det. Det ske­te for di­rek­tø­ren for ban­ker­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Fi­nans­rå­det, Jør­gen A. Horwitz.

og­så ha­ve en per­son, der bed­re kan be­skyt­te ban­kver­de­nen mod trus­ler­ne fra in­ter­net­ver­de­nens gi­gan­ter som Goog­le og Fa­ce­book, der ven­tes at ka­ste sig over ban­k­om­rå­det in­den læn­ge.

For den ar­bejds­gla­de og ener­gi­fyld­te Jør­gen Horwitz er det et alt for tid­ligt far­vel til et fag og en sek­tor, han hol­der me­get af. Der­for sø­ger han nyt ar­bej­de. Er­fa­ring har han mas­ser af.

Den ju­raud­dan­ne­de Jør­gen Horwitz be­gynd­te sit ar­bejds­liv som ad­vo­kat­fuld­mæg­tig i N. J. Go­ris­sen 1982. Så fulg­te 10 år som ad­vo­kat og af­de­lings­chef hos Kjø­ben­havns Han­dels­bank, Phi­lips og Mær­sk Olie og Gas. Først i 1995 ryk­ke­de han ind og blev lob­byist som di­rek­tør i Ho­re­s­ta og eft er ot­te år dér fl yt­te­de han i 2002 ind i chefk on­to­ret i Fi­nans­rå­det.

Her har han, ud­over at kæm­pe med bank­pak­ker, igang­s­at pro­jek­ter, der styr­ker fi nans og forsk­ning, og ar­bej­det for at gø­re Kø­ben­havn til et nor­d­eu­ro­pæ­isk cen­trum for ka­pi­tal­for­valt­ning.

Pri­vat er Jør­gen Horwitz lidt af en even­ty­rer, og han hol­der me­get af at rej­se til frem­me­de lan­des øde­mar­ker som f. eks. en fem- da­ges far- søn­t­ur i La­pland. El­lers har han rejst en del i Sy­da­me­ri­ka, er kun­stin­ter­es­se­ret og me­get op­ta­get af sam­funds­for­hold. For­men hol­des ved li­ge med hav­ka­jak, ro­ma­ski­ne, løb og vin­ter­bad­ning.

Til­li­ge er Jør­gen Horwitz, når han er uden for ram­pe­ly­set, en hyg­ge­lig og hu­mo­ri­stisk per­son – en kon­trast til den uku­e­li­ge tals­mand, der kæm­pe­de for ban­ker­ne, da det gjor­de al­ler­mest ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.