Le­ne RANSBORG BEI­ER

BT - - SØNDAG - Fo­to: TV2

Beskriv dig selv med fem ord Hvad sy­nes du er det mest ir­ri­te­ren­de ved dig selv?

Hvad er du god til? Hvis du kun hav­de tre da­ge til­ba­ge af dit liv, hvad vil­le du så fo­re­ta­ge dig? Hvad er du dår­lig til? Hvem bur­de ha­ve en krammer i den­ne uge? Hvor­når har du væ­ret mest ban­ge? Hvem sy­nes du bur­de ha­ve skæl­dud? Ot­to Gel­sted sag­de en­gang: Na­tu­ren, det bil­li­ge skidt. Hvad me­ner du om det? Hvil­ke be­rømt­he­der har du væ­ret fo­rel­sket i?

Livs­glad, op­ti­mi­stisk, ener­gisk, py­l­ret og en ban­ge­buks. At jeg ik­ke kan fi nde ud af at bru­ge en ka­len­der i en iPho­ne, men skal ha­ve den på pa­pir. At jeg ik­ke kan slap­pe af, hvis der er be­skidt og ro­det. Og at jeg nog­le gan­ge har en høj skæ­re­bræn­der­stem­me.

Til at la­ve asi­a­tisk mad. Væ­re sam­men med min fa­mi­lie. Vi skul­le ta­ge en tur af sted med vo­res nye, gam­le båd, en Om­e­ga 30. Til at sam­le Ikea­møb­ler. Jeg har in­gen tå­l­mo­dig­hed. Og ty pisk skal man skil­le det he­le ad til sidst, for­di der mang­ler no­get. Det bur­de Dron­nin­gen. Det må væ­re hårdt, at ens æg­te­skab he­le ti­den er på for­si­den af de kulør­te bla­de. Der bli­ver spe­ku­le­ret så me­get i hen­des æg­te­ska­be­li­ge for­hold. De gra­tis ting i li­vet er de sjove­ste: Na­tu­ren, ven­ska­ber og kær­lig­hed – det kan man ik­ke kø­be sig til. Var vild med Ja­son Pri­est­ley ali­as Bran­don Walsh i se­ri­en Be­ver­ly Hills 90210. Han hav­de lidt sty r på tin­ge­ne, det var sejt. Jeg var ban­ge, da jeg fi k min før­ste søn, og jeg li­der for­fær­de­ligt af fl yskræk. For halvan­det år si­den fl øj jeg med luft bal­lon, og da var jeg så ban­ge, at mi­ne ben var la­vet af ge­le og jeg lå ned he­le vej­en. Det bur­de le­ge­tøjspro­du­cen­ter­ne, der la­ver ste­reo­ty pe ting, ly­se­rødt til pi­ger og bi­ler til dren­ge. Jeg sy­nes, det er nog­le mær­ke­li­ge ting, vi prop­per ind i ho­ve­d­er­ne på dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.