ADAM, 2 ÅR OG 10 MDR. FIK KON­STA­TE­RET LEUKÆ­MI, DA HAN VAR SYV MDR. J

BT - - SØNDAG -

eg hed­der Adam. Da jeg var syv må­ne­der gam­mel, fi k mi­ne for­æl­dre be­ske­den: ’ En­ten har je­res søn in­fl uen­za, el­ler og­så har han leukæ­mi.’ Det var leukæ­mi. I ag­gres­siv form. Jeg var ind­lagt på ho­spi­ta­let i et halvt år, hvor jeg var i ke­mo­be­hand­ling. Oft e hav­de jeg 40 i fe­ber og en puls på 200, og oft e var jeg ved at for­svin­de mel­lem hæn­der­ne på læ­ger­ne. Men al­le­re­de eft er før­ste ke­mo­be­hand­ling var leukæ­mi­en slå­et til­ba­ge. Ud­sig­ter­ne var go­de.

Da jeg var halvan­det år, vend­te leukæ­mi­en til­ba­ge. Jeg blev al­vor­ligt syg. Nog­le må­ne­der se­ne­re fi k jeg fo­re­ta­get en knog­le­marv­strans­plan­ta­tion, og mit im­mun­for­svars­sy­stem blev slå­et helt i bund. Det be­tød, at jeg skul­le le­ve i to­tal iso­la­tion uden kon­takt til omver­de­nen. Ju­le­aft en fejre­de vi der­hjem­me uden gæ­ster og med et ju­le­træ i pla­stik, for­di jeg ik­ke kun­ne tå­le svam­pe­spo­rer­ne fra gran­nå­le.

Til juli fyl­der jeg tre år, men jeg kan ik­ke ta­le, og jeg kan ik­ke in­ter­a­ge­re med an­dre børn. Jeg har først li­ge lært at gå. Me­di­ci­nen har øde­lagt mi­ne smagsløg og min ap­pe­tit, så det me­ste af min mad får jeg gen­nem den son­de, der sid­der i min næ­se. Af og til kan jeg selv spi­se nog­le chips og lidt nød­der. Det går let­test, når det er salt.

Jeg er kom­met i Bør­ne­hu­set SIV gen­nem halvan­det år. Jeg kom­mer her så tit, jeg kan, men det er ik­ke al­tid, jeg er frisk nok til det. Til gen­gæld skal der me­get til, før jeg re­a­ge­rer på smer­te, og selv den smer­te­ful­de hud­syg­dom, der får mit hår til at fal­de af i tot­ter, ge­ne­rer mig ik­ke. Jeg er eft er­hån­den vant til at ha­ve ondt.

I dag er mit im­mun­for­svar ra­skt. Og i sen­som­me­ren er det pla­nen, at jeg me­get lang­somt skal be­gyn­de i en al­min­de­lig bør­ne­ha­ve. Der er sta­dig 20 pro­cent ri­si­ko for, at leukæ­mi­en ven­der til­ba­ge. Men min mor si­ger, at ’ fryg­ten bli­ver et livsvil­kår’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.