AU­RA, 3 ½ ÅR FØDT MED IMMUNDEFEKT OG LUN­GE­SYG­DOM J

BT - - SØNDAG -

eg hed­der Au­ra. Jeg har haft lun­ge­be­tæn­del­se 36 gan­ge i mit liv. Da jeg var halvan­det år gam­mel, stop­pe­de jeg plud­se­lig en dag med at træk­ke vej­ret. Min mor genop­li­ve­de mig hjem­me på gul­vet. Eft er syv ugers ind­læg­gel­se i to­tal iso­la­tion fandt læ­ger­ne ud af, at jeg ik­ke hav­de no­get im­mun­for­svar. Hver dag, når min mor skal hen­te min sto­re­sø­ster i bør­ne­ha­ve, står jeg uden­for og ven­ter. Jeg må ik­ke kom­me med ind. Mit im­mun­for­svar er så dår­ligt, at jeg kan bli­ve døds­syg, hvis jeg kom­mer i nær­he­den af nog­le af de bak­te­ri­er og syg­dom­me, der fl ore­rer i en bør­ne­ha­ve.

Min mor hand­ler dag­lig­va­rer på in­ter­net­tet, men hvis hun skal hen­te en pak­ke på po­st­hu­set el­ler lø­be et an­det ær­in­de, skal jeg bli­ve sid­den­de i bi­len. Folk kig­ger tit med­li­den­de på mig og mis­bil­li­gen­de på min mor. De ved ik­ke, at i bi­len er det ene­ste sted, jeg er i sik­ker­hed.

Jeg er kom­met i Bør­ne­hu­set SIV gen­nem knap to år. Det kan væ­re svært at væ­re der­hjem­me, for­di min sto­re­sø­ster kan al­le de ting, jeg ik­ke kan. Hun kan gå i bør­ne­ha­ve og til bør­ne­fød­sels­dag og til fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Hver dag, når jeg våg­ner, spør­ger jeg min mor: ’ Er jeg rask nok til at kom­me i SIV i dag?’. Hvis hun si­ger nej, spør­ger jeg, om jeg skal på ho­spi­ta­let og ha­ve su­get mi­ne lun­ger. Det er no­get af det vær­ste, jeg ved.

Der gik et halvt år, fra min mor genop­li­ve­de mig, til hun tur­de gå fra mig igen. Hun var ban­ge for, at jeg skul­le dø. Nu er jeg ved at væ­re så rask, at jeg snart kan kom­me ud blandt an­dre børn, og til som­mer skal jeg slu­ses ind i en al­min­de­lig bør­ne­ha­ve. Jeg glæ­der mig. Men min mor er lidt be­kym­ret for den ver­den, der ven­ter uden­for, hvor børn skub­ber og dril­ler og pe­ger på dem, der ser an­der­le­des ud. Den slags ken­der jeg ik­ke til fra Bør­ne­hu­set SIV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.