MALT­HE, 3 ÅR FØDT MED ET HALVT HJER­TE J

BT - - SØNDAG -

eg hed­der Malt­he. Jeg er et af de 25 børn i Dan­mark, der år­ligt fø­des med dét, man kal­der et halvt hjer­te. Det vil si­ge, at jeg mod­sat min tvil­lin­ge­bror kun er ud­sty­ret med et en­kelt, nor­malt ud­vik­let hjer­te­kam­mer. Mi­ne for­æl­dre har væ­ret ved at mi­ste mig fl ere gan­ge. Plud­se­lig kan jeg stop­pe med at træk­ke vej­ret. For tre må­ne­der si­den blev jeg ope­re­ret. Det er en ri­si­ko­fyldt ope­ra­tion, og man si­ger, at en stor del af de børn, der fø­des med en hjerte­li­del­se som min, dør på ope­ra­tions­bor­det. Min ope­ra­tion gik godt. Og læ­ger­ne me­ner, at mit hjer­te ger­ne skul­le kun­ne hol­de, til jeg bli­ver vok­sen.

Selv har jeg få­et nok af læ­ger. Jeg har væ­ret ind­lagt man­ge gan­ge, og mi­ne for­æl­dre har fl ere gan­ge måt­tet rin­ge eft er en am­bu­lan­ce til mig.

Når jeg ser et men­ne­ske i en hvid kit­tel, vi­ger jeg au­to­ma­tisk til­ba­ge. ’ Skal jeg ope­re­res igen, mor,’ spør­ger jeg så.

Da jeg kom hjem fra ho­spi­ta­let, vil­le jeg ik­ke spi­se. Jeg tab­te mig, og de var al­le sam­men be­kym­re­de for mig. Nu ser tin­ge­ne ly­se­re ud, men der er lang vej, hvis jeg skal ind­hen­te min tvil­lin­ge­bror. Han ve­jer 10 kg me­re end mig, han kan man­ge fl ere ting end mig, og han går i en nor­mal bør­ne­ha­ve. Men i vir­ke­lig­he­den er det mig, der er den se­je af os to. Da vi fi k skold­kop­per, lå min bror syg i 14 da­ge. Jeg le­ge­de ba­re vi­de­re, selv om jeg hav­de 40 i fe­ber. Mi­ne for­æl­dre si­ger, det er for­di, jeg har prø­vet det, der er vær­re.

Jeg er kom­met i Bør­ne­hu­set SIV i et års tid. Hver tirs­dag ta­ger min far­far med mig her­op, så mi­ne for­æl­dre kan få et lil­le puste­rum. Det har gi­vet os et helt spe­ci­elt bånd, si­ger han, for han har fl ere gan­ge fra sit køk­ken­vin­due stå­et og set de blå blink, når am­bu­lan­cen er kørt af sted med mig. Fryg­ten vil nok al­tid lig­ge og spø­ge i hans be­vidst­hed, men nu ser vi lyst på frem­ti­den.

’ Der er en sej jy­de i dig,’ si­ger han al­tid til mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.