FLIRT MED DIN KO

Ar­bejds­plad­sen

BT - - SØNDAG -

Berit Hartung, 44 år - jour­na­list på BT Char­lot­te Bo Qvist, 25 år - jour­na­list på BT

Ja, for jeg mød­te min nu­væ­ren­de mand på ar­bejds­plad­sen. Vi var kol­le­ga­er den­gang, vi be­gynd­te med at flir­te. Vi var me­get diskre­te med det, så in­gen på ar­bejds­plad­sen fandt ud af det, og jeg sy­nes egent­lig ik­ke, det øde­lag­de no­get ar­bejds­mæs­sigt. Ham, jeg flir­te­de med, er jeg gift med i dag og vi har få­et to børn, så det kun­ne jeg sag­tens. Det fun­ge­re­de egent­lig fint nok den­gang, vi var på sam­me ar­bejds­plads, men på et tids­punkt blev det og­så en lidt lil­le ver­den, så jeg skif­te­de job. Omvendt hav­de det og­så si­ne fordele at væ­re gift med en kol­le­ga, for­di vi beg­ge godt vid­ste, hvad der kom med hjem fra ar­bejds­plad­sen, som vi kun­ne snak­ke om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.