E

BT - - SØNDAG -

t smil fra den sø­de kol­le­ga henover en com­pu­ter­skærm. En små­lum­mer kom­men­tar ved frokost­bor­det. Det er den slags, der kan hjæl­pe dig igen­nem en ar­bejds­dag, der til ti­der kan væ­re grå og ke­de­lig, når for­års­reg­nen pi­sker mod ru­den. Vi til­brin­ger en tred­je­del af li­vet på ar­bejds­plad­sen, og der­for er der man­ge, der har en fl irt kø­ren­de med en kol­le­ga, el­ler li­ge­frem fi nder den sto­re kær­lig­hed ved na­boskri­ve­bor­det.

Se­xo­log Jakob Ol­rik har tid­li­ge­re væ­ret rek­tor for se­xo­log­ud­dan­nel­sen samt kog­ni­tiv par­te­ra­pe­utud­dan­nel­sen. Han me­ner, at fl ir­ten kan hjæl­pe på en ke­de­lig ar­bejds­dag.

» Det vil­le væ­re ke­de­ligt, hvis ik­ke der var mu­lig­he­der for at fl ir­te på ar­bej­det. Det gi­ver jo liv­se­ner­gi, når vi fl ir­ter, « si­ger Jakob Ol­rik, der ik­ke kan se det sto­re pro­blem i at fl ir­te med en kol­le­ga.

» Flirt på ar­bej­det er uund­gå­e­ligt. Vi til­brin­ger en tred­je­del af vo­res liv der, så hvis ik­ke vi mød­te no­gen der, så vil­le det væ­re svært at mø­de no­gen over­ho­ve­det. «

Som­mer­fe­sten

En ting er at fl ir­te uskyl­digt i ar­bejds­ti­den. No­get an­det er at gø­re det me­re fy­sisk. Og her kan de nært fo­re­stå­en­de som­mer­fe­ster på job­bet væ­re en god an­led­ning til det, for­kla­rer Jakob Ol­rik. Se­xo­lo­gen sam­men­lig­ner som­mer­fe­ster på ar­bejds­plad­sen lidt med ju­le­froko­ster, som har et ry for at brin­ge folk i ka­nen sam­men.

» Vi knok­ler rundt i ar­bejds­ti­den, mens vi fl ir­ter lidt. Når vi så når til fe­sten, så er der mu­lig­hed for at dan­se og gri­ne sam­men, in­den det eks­plo­de­rer. Jo læn­ge­re tid en fl irt har stå­et på, des vil­de­re vil det væ­re, når man gi­ver slip på hæm­nin­ger­ne, « si­ger han.

Hvis du øn­sker at gø­re fl ir­te­ri­et me­re fy­sisk, skal du dog ta­ge di­ne for­holds­reg­ler. Det er blandt an­det vig­tigt, at I beg­ge er eni­ge om, hvad der skal fo­re­gå, så den ene part ik­ke læg­ger me­re i fl ir­ten, end den egent­lig er.

El­lers kan det hur­tigt gå hen at bli­ve aka­vet at skul­le sid­de ved si­den af hin­an­den og ar­bej­de kl. 9- 16 fem da­ge om ugen.

Sam­ti­dig er li­ge­vær­dig­hed en vig­tig del af en ar­bejds­fl irt. Det vil si­ge hold dig fra che­fen, ad­va­rer Jakob Ol­rik

Jour­na­list, ma­tr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.