TIP OG TRICS TIL AT SC

BT - - SØNDAG -

Det kan hur­tigt bli­ve aka­vet, hvis du be­gyn­der at fl ir­te med en kol­le­ga, der ik­ke gen­gæl­der fl ir­ten. Se­xo­log Jakob Ol­rik gi­ver dig her en ræk­ke råd, du med for­del kan læ­se, in­den du be­gyn­der at læg­ge bil­let ind hos kol­le­ga­en ved na­boskri­ve­bor­det. Hvis du vil sco­re en kol­le­ga, så sørg for at læg­ge godt med bræn­de på i hver­da­gen. Flirt med kol­le­ga­en un­der froko­sten, ved kaff ema­ski­nen el­ler et helt tred­je sted. Jo me­re du kan få var­met fl ir­ten op in­den som­mer­fe­sten, de­sto vil­de­re

Hvis jeg var sing­le, kun­ne jeg ik­ke se det sto­re pro­blem i det. Man til­brin­ger jo så me­get tid på job­bet, så det vil­le væ­re et op­lagt sted at ha­ve en flirt. Men jeg vil­le da klart over­ve­je det en ek­stra gang, sam­men­lig­net med en flirt uden for ar­bejds­plad­sen, for at det ik­ke skul­le gå ud over ar­bej­det. Jeg vil ik­ke ude­luk­ke det. Men det skul­le da klart over­ve­jes or­dent­ligt, for hvis for­hol­det ik­ke holdt, og det end­te skidt, så vil­le det må­ske gi­ve pro­ble­mer at ar­bej­de tæt sam­men. Jeg tror og­så, at jeg i læng­den vil­le bli­ve træt af, at man skul­le ren­de op og ned ad hin­an­den bå­de på ar­bej­de og der­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.