’’

BT - - SØNDAG -

» Hvis ik­ke der er li­ge­vær­dig­hed i fl ir­ten, og man er eni­ge, så er der ri­si­ko for, at det be­gyn­der at gå ud over ar­bejds­ind­sat­sen, « si­ger se­xo­lo­gen.

Fast for­hold

» Vi skal ik­ke ba­re fl ir­te med en fra ar­bej­det, for­di vi sy­nes, det er nem­me­re end at mø­de en ude i den ’ vir­ke­li­ge’ ver­den. Vi skal sta­dig hu­ske at væ­re so­ci­alt op­sø­gen­de. «

Selv­om Jakob Ol­rik ik­ke ser det sto­re pro­blem i ar­bejds­fl ir­te­ri, så for­hol­der det sig gan­ske an­der­le­des, når snak­ken fal­der på et fast for­hold.

» Ar­bejds­plad­sen er et na­tur­ligt sted at mø­de en kæ­re­ste, for­di vi her ba­re kan væ­re os selv. Men det kan væ­re pro­ble­ma­tisk, især for kol­le­ga­er­ne rundt om os. «

Der­for gæl­der det om ik­ke at ta­ge et fast for­hold med ind i mø­de­lo­ka­let, men la­de det bli­ve hjem­me i sove­væ­rel­set, for­kla­rer Jakob Ol­rik.

» Hvis man al­li­ge­vel ind­le­der et for­hold med en fra job­bet, så skal man hol­de det hjem­me i pri­va­ten, så kol­le­ga­er sta­dig har den sam­me til­gang til os, « ly­der rå­det fra se­xo­lo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.