CO­RE DEN SØ­DE KOL­LE­GA

BT - - SØNDAG -

vil se­xen bli­ve, hvis du lyk­ke­es med scor­in­gen un­der en hed dans på gul­vet. Det fø­les fan­ta­stisk at få åb­net op eft er en rig­tig lang fl irt. for­di du er doven og ik­ke gi­der mø­de nye men­ne­sker uden for ar­bejds­plad­sen. Hvis det er til­fæl­det, kan det væ­re en god idé at kig­ge ud i ver­den, før du be­gyn­der med kol­le­ga- fl ir­ten. Der kan op­stå vis­se gnid­nin­ger ved at fl ir­te med en kol­le­ga, og der er in- gen grund til at gø­re det mest be­svær­li­ge, hvis der er an­dre mu­lig­he­der. En es­ka­pa­de med en kol­le­ga er der næp­pe no­gen, der har ta­get ska­de af. Men et fast for­hold kan øde­læg­ge for­hol­det til ar­bejds­plad­sen og gø­re det svært at ar­bej­de sam­men med de an­dre kol­le­ga­er på job­bet. Hvis I bå­de vil væ­re kæ­re­ster og ar­bej­de sam­me sted, så over­vej at bli­ve selv­stæn­di­ge og åb­ne je­res egen biks. Så er de folk, I an­sæt­ter , klar over hvad de går ind til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.