MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Vært på TV2 Fri Le­ne Bei­er er ak­tu­el i ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ på TV2, der sen­des hver ons­dag. Le­ne Ransborg Bei­er ( f. 1977) blev sid­ste år kå­ret til at væ­re Årets Stjer­neskud af Bil­led- Bla­dets læ­se­re. Hun bor i Kø­ben­havn, er gift med Anders Bei­er og har to børn. Rin­ge til at strik­ke

De før­ste to år af mit liv bo­e­de jeg langt ude på lan­det, i Ytrup, på en gård sam­men med min mor, som i dag er hos en re­visor, og min far, som var smed og ar­bej­de­de i Ski­ve kon­fek­tion og Brand­tex. Si­den fl yt­te­de vi til stor­by­en, nem­lig Ski­ve. Mi­ne for­æl­dre var beg­ge 21, da de fi k mig, og det be­ty der jo, at vi har glæ­de af hin­an­den i man­ge år. Desvær­re blev de dog skilt, da jeg var te­e­na­ger. De var vok­set fra hin­an­den, og min far hav­de fun­det en an­den. Jeg sad her og for­søg­te at strik­ke med min mo­ster, men det er nu ik­ke for­di, jeg kan al­le de gam­le hus­li­ge dy­der - hun var dyg­tig, og jeg kun­ne ik­ke et klap af det.

1.

Kom i ob­ser­va­tions­klas­se

Og­så som barn hav­de jeg kort hår, jeg har al­drig væ­ret til det lan­ge prin­ses­se­hår, og var må­ske ik­ke så fe­mi­nint an­lagt. Jeg kun­ne og­så den­gang li­de at væ­re ude i na­tu­ren og bli­ve be­skidt. Jeg var ik­ke så­dan én, der brug­te ey­e­li­ner, da jeg var 12 år, jeg var lidt af en rod. I dag har jeg en læ­rer­ud­dan­nel­se, og hvis du for­tæl­ler det til mi­ne da­væ­ren­de læ­re­re, vil de ik­ke tro det. Jeg var vild, ke­de­de mig og vil­le hel­le­re spil­le rund­bold el­ler ba­sket­ball. I 6. klas­se blev jeg end­da ta­get ud af klas­sen i en må­ned og var i en ob­ser­va­tions­klas­se, for­di jeg lar­me­de og hav­de kr­udt i rø­ven. Det var nog­le ånds­sva­ge ting vi la­ve­de i sko­len, syn­tes jeg den­gang. I dansk ke­de­de jeg mig over, at man skul­le ha­ve dik­tat og øve tegn­sæt­ning. Sko­len er ind­ret­tet til de stil­le pi­ger, jeg var en, der hav­de lyst til at la­ve no­get med hæn­der­ne, bru­ge krop­pen og byg­ge ting.

2.

Snød med mors un­der­skrift

Til kon­fi rma­tion fi k jeg en Ra­leigh cy­kel, den var lil­la, sort og mint­grøn, og des­u­den en bun­ke cd’er. Især Roxet­tes Joy­ri­de var jeg glad for. Min mor la­ve­de al ma­den til min kon­fi rma­tion, et kæm­pe tag selv bord. Det var den­gang, tær­ter, hjem­me­bagt fl üte, la­sag­ne og ristaff el var po­pu­lært.

Al­le­re­de da jeg var 11, be­gynd­te jeg at ar­bej­de, jeg var nødt til at få min mor over­talt til at ar­bej­de i hen­des navn, for jeg var jo for ung, og så­dan fik jeg et ren­gø­rings­job og se­ne­re blev jeg og­så by­bud. Det blev rig­tig sjovt, da jeg blev an­sat i Ski­ve Bowling­cen­ter. Bowling var li­ge kom­met frem den­gang og var et stort hit. Jeg el­ske­de at væ­re der, og mi­ne ven­ner kom og­så der og hang ud.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.