’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

hen­le­der min op­mærk­som­hed på det tøj, som ik­ke hav­ner i con­tai­ne­ren. Hvor ry­ger det hen? Bli­ver det solgt for pen­ge, der ry­ger i lom­mer­ne på dem med bi­len? For det var jo ik­ke me­nin­gen. Me­nin­gen var, at tø­jet skul­le vi­de­re­gi­ves til nog­le, der hav­de brug for det, el­ler i det mind­ste ry­ge ind i nog­le af de for­ret­nin­ger, hvor per­so­na­let ar­bej­der gra­tis for at skaff e pen­ge til nød­sted­te. JEG ER HOLDT op med at gi­ve tøj til tig­ge­ren med mo­bil­te­le­fo­nen. Fak­tisk er jeg be­gyndt at fny­se, når han be­der om pen­ge. Jeg ha­der at ha­ve det så­dan. Jeg ha­der, at jeg ha­der ham. Men mest af alt ha­der jeg de men­ne­sker, der ud­nyt­ter hans si­tu­a­tion. Jeg aner fak­tisk ik­ke, hvad jeg skal stil­le op. Jeg er me­get usik­ker på spørgs­må­let om di­ne frem­tids­pla­ner, men må­ske skul­le du og­så læg­ge dem på hyl­den i en tid. Vent med at kon­klu­de­re hvor­vidt det skal væ­re jer to for evigt el­ler ej. Giv ham en chan­ce for at vi­se, at han mag­ter at kom­me ud af sit mis­brug. Hvis ik­ke han gør det, så sy­nes jeg helt klart ik­ke, du skal sat­se på en fæl­les frem­tid. Men giv det li­ge en tid, hvis du el­sker ham, og han el­sker dig. Det sid­ste er du sik­kert me­get i tvivl om, men jeg tror ik­ke, hans løgn hand­ler om, at han ik­ke el­sker dig. Jeg tror, han er langt ude. Jeg tror, han prø­ver at skju­le sit mis­brug. Han tror, det kan to­nes ned, hvis I an­dre ik­ke kom­mu­ni­ke­rer med hin­an­den. Det er ba­re et gæt, selv­føl­ge­lig. Du er nødt til at kig­ge ham dybt i øj­ne­ne og for­tæl­le ham, at du er nå­et der­til, hvor der må ta­ges hånd om det. Men som nævnt: Du skal fi nde de ret­te red­ska­ber til den sam­ta­le hos no­gen, der kan gi­ve dig den helt ret­te vej­led­ning, og som har er­fa­ring, f. eks. dansk­mis­brugs­be­hand­ling. dk. Du skal fi nde din sto­re om­sorg frem og li­ge glem­me et øje­blik, at han har lø­jet om jer. Til­giv ham, for han er kun et men­ne­ske, og al­ko­ho­len la­ver ulyk­ker i hans hjer­ne. Men je­res red­ning skal alt­så be­gyn­der der, hvor han er­ken­der. Jeg hå­ber så­dan for jer, at han er klar til det.

Bed­ste hil­se­ner fra An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.