End­nu et dansk bu­reau stop­per ele­fan­trid­ning

BT - - REJSER - Af Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

EMNEORD

De fle­ste vil sik­kert for­bin­de en fe­rie i Thailand med en ri­de­tur på ele­fan­tryg gen­nem jung­len. Men nu er det snart slut med den po­pu­læ­re turistak­ti­vi­tet, når man rej­ser til Asi­en.

Som det tred­je dan­ske turist­bu­reau har Jysk Rej­se­bu­reau i Aar­hus valgt at stop­pe med at sen­de turi­ster ud på ele­fant­tu­re, for­di det in­de­bæ­rer mis­hand­ling af dy­re­ne.

For at kun­ne kom­me så tæt på vil­de dyr som til at ri­de på dem, kræ­ver det nem­lig, at de knæk­kes men­talt. Man­ge ste­der bli­ver ele­fan­tun­ger­ne der­for fjer­net fra mo­de­ren i en ung al­der, holdt i iso­la­tion og slå­et med stok­ke for at kun­ne sty­res.

Det si­ger Jysk Rej­se­bu­reau i Aar­hus nu fra over­for.

I de­cem­ber må­ned tog rej­sear­ran­gø­ren Apol­lo sam­me be­slut­ning. I sam­ar­bej­de med Wor­ld Ani­mal Pro­tection, det tid­li­ge­re WSPA, valg­te Apol­lo at stop­pe med at for­mid­le ad­gang til dy­re­par­ker, ele­fan­trid­ning og an­dre ty­per rid­ning på dyr, hvor det ik­ke kan ga­ran­te­res, at dy­ret ik­ke li­der over­last. Wor­ld Ani­mal Pro­tections kampag­ne fik og­så Al­ba­tros Tra­vel til sid­ste år at drop­pe al­le ud­flug­ter, hvor vil­de dyr bru­ges til at un­der­hol­de turi­ster.

Tor­tur af ele­fan­ter

Fle­re na­tur­fred­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner har på­pe­get, at turi­ster­nes ele­fan­te­ven­tyr med­fø­rer, at ele­fant­be­stan­den i Asi­en fal­der. Og der for­tæl­les for­fær­de­li­ge hi­sto- ri­er om traf­fi­ck­ing og tor­tur af ele­fan­ter.

Turi­ster er især gla­de for ba­by­e­le­fan­ter, hvil­ket har få­et pri­sen på en ele­fan­tun­ge til at sti­ge mar­kant over de se­ne­ste 15 år. I dag er pri­sen for en sund ele­fan­tun­ge cir­ka 200.000 kro­ner, skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Un­ger­ne bli­ver lok­ket i fæl­der i jung­len og træ­net til at ar­bej­de i den thailand­ske industri.

Iføl­ge Wor­ld Ani­mal Pro­tection le­ver om­kring 16.000 ele­fan­ter i fan­gen­skab rundt om i ver­den.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.