24 mil­li­o­ner kuf­fer­ter blev væk i 2014

BT - - REJSER - Af Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

BA­GA­GE

An­tal­let af fly­pas­sa­ge­rer steg sid­ste år, men an­tal­let af mi­stet ba­ga­ge steg pro­cent­vis end­nu me­re.

Hvor fly­sel­ska­ber og luft­hav­ne i de se­ne­ste syv- ot­te år el­lers har for­må­et at få an­tal­let af den så­kald­te » mis­hand­led « ba­ga­ge – ba­ga­ge, som ik­ke når frem til pas­sa­ge­ren el­ler er ble­vet be­ska­di­get un­der­vejs – til at fal­de dra­stisk, ja næ­sten hal­ve­ret i pe­ri­o­den, er der nu igen en stig­ning.

Det vi­ser luft­fart­sin­du­stri­ens ba­ga­ge­rap­port 2015 fra SITA ( So­ciété In­ter­na­tio­na­le de Télécom­mu­ni­ca­tions Aéro­nau­tiques).

Da ba­ga­ge­si­tu­a­tio­nen var vær­st i 2007, var der 46,9 mil­li­o­ner styk­ker fly­ba­ga­ge, som var for­sin­ket el­ler blev væk un­der­vejs på en flyv­ning. I 2013 var mæng­den af » mis­hand­led « ba­ga­ge den hidtil la­ve­ste: 21,8 mil­li­o­ner styk­ker. Det an­tal steg i 2014 til 24,1 mil­li­o­ner.

5,5 pro­cent stjå­let

Det me­ste af den mis­hand­led ba­ga­ge er for­sin­ket ba­ga­ge - godt 80 pro­cent af det sam­le­de an­tal.

An­de­len af stjå­let el­ler for­s­vun­det ba­ga­ge var i 2014 5,5 pro­cent, som om­reg­net i an­tal er 1,3 mil­li­on styk­ker fly­ba­ga­ge, mens an­de­len af be­ska­di­get ba­ga­ge var 14,3 pro­cent.

Halv­de­len af den for­sin­ke­de ba­ga­ge skyld­tes fejl un­der en mel­lem­lan­ding, mens 15 pro­cent af den for­sin­ke­de ba­ga­ge skyld­tes, at den ik­ke kom med fra af­rej­se­luft­hav­nen.

An­dre 15 pro­cent blev for­sin­ket på grund af fejl med bil­let­ter, ba­ga­ge­skift el­ler securi­ty.

7 pro­cent ba­ga­ge blev for­sin­ket på grund af told, vejr el­ler plads- el­ler vægtre­strik­tio­ner i fly­et, og 6 pro­cent på grund af fejl un­der last­nin­gen.

4 pro­cent skyld­tes fejl i mærk­nin­gen ( ba­ga­ge­tag’et), og de sid­ste 3 pro­cent var for­sin­ket på grund af fejl i an­komst­luft­hav­nens ba­ga­ge­hånd­te­ring.

Når en pas­sa­ger sid­ste år stod uden ba­ga­ge, tog det i gen­nem­snit lidt over 38 ti­mer at få ba­ga­gen frem til ved­kom­men­de.

Det er to en halv ti­me me­re end året før.

99,6 pro­cent kom­mer frem

In­den man fortviv­ler helt over al­le dis­se mil­li­o­ner styk­ker for­s­vun­det og for­sin­ket styk­ker ba­ga­ge, er det værd at næv­ne, at det dog er 99,6 pct. af al­le fly­pas­sa­ge­rer, som får de­res ind­tjek­ke­de ba­ga­ge le­ve­ret på ba­ga­gebån­det i hel og uskadt stand umid­del­bart ef­ter an­komst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.