Game of Thrones ryk­ker til Spa­ni­en

BT - - REJSER - Lars Johansen ljz@ bt.

LO­CA­TIONS

King’s Lan­ding, Braa­vos, Iron Islands, Vo­la­ta­n­tis, Qarth – det er blot nog­le af de man­ge ste­der, hvor hit­se­ri­en Game of Thrones ud­spil­ler sig i mid­delal­der­li­ge ad­ven­tu­re- om­gi­vel­ser.

En stor del af de fan­ta­sti­ske sce­ne­ri­er i se­ri­en er na­tur­lig­vis com­pu­ter­skab­te, men man­ge af op­ta­gel­ser­ne er la­vet på vir­ke­li­ge ste­der i bland an­dre Kro­a­tien, Nor­dir­land, Ma­rok­ko og Island.

Ty­pisk har man brugt me­get na­turs­køn­ne el­ler ar­ki­tek­to­nisk smuk­ke ste­der som » bund « i bil­le­der­ne og har så lagt com­pu­ter- ef­fek­ter på. Et af de bed­ste ek­semp­ler her­på er kro­a­ti­ske Du­brov­nik, der » spil­ler « King’s Lan­ding – ho­ved­sta­den i se­ri­ens syv ri­ger.

Ef­ter­hån­den som se­ri­en er vok­set til at bli­ve en af de mest fulg­te i ver­den, er sta­dig fle­re turi­ster be­gyndt at rej­se ud for at se de ste­der i vir­ke­lig- he­den, som de har set i se­ri­en, og det har bå­de Kro­a­tien og Nor­dir­land for­stå­et at ud­nyt­te til at frem­me turis­men.

Nu mel­der Spa­ni­en sig og­så ind i kam­pen, for i den nye 5. sæ­son er der tre span­ske ste­der, der op­træ­der som nog­le af se­ri­ens nye lo­ca­tions:

Vand- ha­ver­ne i Se­vil­la

Du hu­sker ga­ran­te­ret den dra­be­li­ge af­slut­ning på sæ­son 4, hvor Obe­ryn Mar­tell fra ør­ken­ri­get Dor­ne er i tve­kamp mod » Bjer­get « . I sæ­son 5 er vi for før­ste gang i Dor­ne, hvor Obe­ryns sto­re­bror, Prins Dor­an, hol­der til i det overdå­digt smuk­ke » Vand­ha­ver­ne « . I vir­ke­lig­he­dens ver­dens hed­der pa­lad­set Re­al Alcázar og lig­ger i Se­vil­la.

Op­rin­de­ligt var Alcázar en maurisk borg, men ef­ter den krist­ne ge­nero­bring af Spa­ni­en i 1248 blev det kon­ge- resi­dens. Her er det ene prag­trum ef­ter det an­det, og he­le ste­det er byg­get op, så der duk­ker nye rum el­ler små ha­ver med spring­vand og bas­si­ner op, hver gang man dre­jer om et hjør­ne. Til slot­tet hø­rer og­så en pragt­fuld park, hvor man kan spad­se­re rundt un­der skyg­ge­ful­de træ­er el­ler duf­te til ekso­ti­ske blom­ster.

Vo­lan­tis i Cor­do­ba

I sæ­son 5 er det og­så før­ste gang, vi kom­mer til sag­noms­pænd­te Vo­lan­tis, som er ble­vet nævnt utal­li­ge gan­ge i de før­ste fi­re sæ­so­ner – blandt an­dre var Robb Starks hu­stru Ta­lisa fra Vo­lan­tis.

By­en, der lig­ger ved flo­den Rhoy­ne, er især be­rømt for sin lan­ge bro, der er dæk­ket af hu­se og pa­lad­set. Og her er film­hol­det så ryk­ket til Cor­do­ba, hvor by­ens 2.000 år gam­le ro­mer­ske bro over flo­den Gu­a­dalqui­vir » spil­ler « Vo­lan­tis’ bro.

Kam­plad­sen i Os­u­na

For at und­gå plot spoi­lers for dem, der ik­ke har set sæ­son 5 end­nu, kan vi blot si­ge, at ty­re­fæg­ter- are­na­en i Os­u­na, der er for­vand­let til by­sta­ten Me­e­re­ens kamp­plads, får en vig­tig rol­le for dra­ge­mo­de­ren Da­e­ne­rys Tar­gary­en.

Re­al Alcázar i Se­vil­la

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.