Å Ju­ras­sic Park

BT - - REJSER -

mel­lem mon­tre­ne med fos­sil­fund, er grund­læg­ge­ren af Havs­dra­kar­nes Hus ik­ke be­kym­ret.

» Det er gå­et fak­tisk gå­et over al for­vent­ning at ha­ve ud­stil­lin­gen stå­en­de midt i en ven­tesal un­der pu­bli­kums egen be­skyt­tel­se, « for­sik­rer han og vi­ser rundt blandt nog­le af de mest spæn­den­de for­tids­fund bag de tyn­de glas­ru­der, mens han for­tæl­ler hi­sto­ri­en om mu­se­ets op­stå­en og bag­grun­den for hans egen li­den­ska­be­li­ge in­ter­es­se for de for­hi­sto­ri­ske fos­si­ler:

» Min egen in­ter­es­se som ama­tør­palæ­on­to­log be­gynd­te om­kring 1993, da min den­gang fem- åri­ge søn var ked af, at han var for lil­le til at kom­me ind at se di­nosau­rer- fil­men » Ju­ras­sic Park « , for­di den var for uhyg­ge­lig for ham. For at trø­ste ham gav vi os i ste­det til sam­men at gå rundt på eg­nen her og le­de ef­ter spor af de for­hi­sto­ri­ske rep­ti­ler, og så tog det fart, « gri­ner han.

Sva­ne­hal­søg­ler so­ler sig

By­ens industri har gra­vet ef­ter bå­de ka­o­lin og kalk i un­der­grun­den, og ved op­grav­nin­ger­ne var der rig lej­lig­hed til at gø­re spæn­den­de fund. Og fak­tisk hav­de net­op de sto­re sva­ne­hal­søg­ler med det lat­in­ske navn Sca­nosauri­us al­le­re­de en cen­tral pla­ce­ring i by­ens ga­de­bil­le­de.

Det vi­ser Fi­lip Lind­gren kort ef­ter med smit­ten­de en­tu­si­as­me. På tor­vet i Bromöl­la fin­des nem­lig ver­dens stør­ste mosaik­fon­tæ­ne, der har to kæm­pe­mæs­si­ge sva­ne­hal­søg­ler som op­sigtsvæk­ken­de midt­punkt. Skul­p­tu­ren blev skabt i 1971 af kunst­ne­ren Gun­nar Nylund, som brug­te om­kring 3.000 sær­ligt ud­for­met ke­ra­mi­ks­tyk­ker til op­ga­ven, hvor de to kæm­peøg­ler – en han og en hun – skal fo­re­stil­le at so­le sig på en klip­pe i den lo­ka­le sø Ivön.

Og li­ge i nær­he­den har den me­re nu­ti­di­ge, bel­gi­ske ga­de­kunst­ner ROA sid­ste år skabt en gra­fit­ti- pen­dant i form af et spray­ma­le­ri af et kæm­pe­mæs­sigt tyran­nosaurus rex- skelet på be­ton­fa­ca­den på in­du­stri­virk­som­he­den Mal­ver­ket. Og­så den lo­ka­le pro­duk­tion af Ifö- toilet­ter, - hånd­va­ske og an­det ba­de­væ­rel­ses­ud­styr ny­der nem­lig godt af de sær­li­ge rå­stof­fer, som fin­des i jord­bun­den i om­rå­det.

Grav fos­silguld frem

Fra øg­lespring­van­det og gra­fit­ti- ske­let­tet kø­rer Fi­lip Lind­gren os med sin je­ep de få km ud til den så­kald­te felt­sta­tion midt mel­lem sko­vens træ­er.

Her slår han en stor pla­sti­cp­re­sen­ning til si­de, så en vel­vok­sen sand­bun­ke fra den nær­lig­gen­de grus­grav kom­mer til sy­ne. Det er her, fos­sil- gul­det lig­ger gemt og be­gra­vet – nu skal vi ba­re i fæl­les­skab ha­ve gra­vet det frem.

Fi­lip læg­ger for med at fyl­de et par sko­v­ful­de i hver del­ta­gers spand, hvor­ef­ter han for­sy­ner os med sig­ter, små pla­stik- æsker til vo­res snar­li­ge tro­fæ­er og rent vand til brug for skyl­le/ sig­te- pro­ces­sen.

Selv et utå­l­mo­digt barn vil hur­tigt bli­ve be­løn­net for sin flid med en el­ler an­den form for spæn­den­de byt­te.

På kun et kvar­ters tid når BT Rej­sers ud­send­te at af­tvin­ge san­det en halv snes væt­te­lys ( for­ste­ne­de skal­ler af for­hi­sto­ri­ske blæks­p­rut­ter), små knog­le­re­ster og et par ube­gri­be­ligt vel­be­va­re­de og sy­le­spid­se ha­jtæn­der fra kridt­ti­den.

» De er 80 mil­li­o­ner år gam­le, « op­ly­ser Fi­lip Lind­gren uden at blin­ke, in­den han by­der på lidt varm kaf­fe og en bid ka­ge un­der felt­sta­tio­nens pri­mi­ti­ve halv­tag over træ­bæn­ke og - bor­de.

Til dag­lig ar­bej­der han fuld­tid på en fa­brik, men har star­tet sit eget lil­le fir­ma op ved si­den af, som især i som­mer­hal­vå­ret og i sko­le­fe­ri­er vil til­by­de bør­ne­fa­mi­li­er at stif­te helt tæt be­kendt­skab med den fa­sci­ne­ren­de for­hi­sto­rie, som un­der­grun­den un­der Bromöl­la sta­dig bug­ner af. BT Rej­ser var in­vi­te­ret Bromöl­la af Vi­sitSwe­den

til 1. Bromöl­las var­tegn – spring­van­det med de to sto­re sva­ne­hal­søg­ler, der so­ler sig i so­len. Skabt i 1971 af kunst­ne­ren Gun­nar Nylund. 2. Det er svært ik­ke at få fos­sil- fe­ber, når man går på jagt ef­ter ef­ter­la­den­ska­ber fra for­hi­sto­ri­en. 3. BT Rej­sers høst – bl. a. en sy­le­spids 80 mio. år gam­mel ha­jtand fra kridt­ti­den. 4. Den bel­gi­ske ga­de­kunst­ner ROA har la­vet den­ne gra­fit­ti af en Tyran­nosaurus Rex på en fa­briks­byg­ning i Bromöl­la. Fo­to: Bir­ger A. Andersen og PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.