V og rul­les­køjter

BT - - REJSER -

er det først her, den for al­vor be­gyn­der.

Rundt om hjør­net gi­ver et kvin­de­ligt punk- band kon­cert, og man må ki­le og tum­le sig gen­nem en men­ne­ske­mæng­de, der dan­ser, hop­per og ka­ster hæn­der­ne mod den end­nu blå him­mel ved den mind­ste op­for­dring fra sce­nen.

Ude i god be­hold mø­des man af et sort ban­ner. » Le­at­her Al­ley « står der med fe­de, hvi­de ty­per. Umid­del­bart un­der ban­ne­ret har en ung pi­ge med glim­mer på de el­lers udæk­ke­de bryster om­dan­net en skral­des­pand til et dan­sepo­die. Mu­sik­ken fra kon­cer­ten er her fjern og spredt, men det be­ty­der in­tet. Hun fe­ster, og det sam­me gør stort set al­le om­kring hen­de.

Selv flok­ken af mænd, der skif­tes til at hol­de om en lyg­tepæl, mens en skæg­get her­re i pa­stel­grøn T- shirt rund­hån­det ud­de­ler svirp med en smæl­den­de pisk. Jo. jo – hver sin smag. Men al­le hyg­ger sig, og alt er til­ladt den­ne ene dag.

Et par skridt læn­ge­re in­de i det­te tæt­pak­ke­de vir­var af det, der el­lers vil­le bli­ve be- trag­tet som stærkt græn­se­over­skri­den­de ad­færd, luk­ker en skæg­get da­me gæ­ster ind bag en grøn pre­sen­ning, der af­skær­mer et om­rå­de på må­ske fem gan­ge ty­ve me­ter.

Det ko­ster fem dol­lar at kom­me ind, og ka­me­ra­er er for­budt bag for­hæn­get, står der.

Lad os nø­jes med at kon­sta­te­re, at det vi­ste sig at væ­re en for­nuf­tig re­gel.

» Det her kan nok kun ske i San Fran­ci­sco, « som Mela­nie i Thai- di­ne­ren un­der Ma­cys kort ef­ter kon­sta­te­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.