Far­vel, Sil­ke­borg

Nedryk­nin­gen er en re­a­li­tet, men vil Sil­ke­borg bli­ve sav­net i Su­per­liga­en? BT spør­ger tre klubkory­fæ­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRA­DI­TIONS­KLUB Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN Sø­ren Hang­høj Kristensen BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Så gik den ik­ke læn­ge­re. Sil­ke­borg er med et ne­der­lag på 2- 5 til Es­b­jerg de­fi ni­tivt ryk­ket ned i Nor­di­cBet Li­ga­en og har der­med få­et den skæb­ne, man­ge reg­ne­de med eft er et re­kord­dår­ligt eft er­år, hvor man kun skra­be­de fi re po­int sam­men.

Ved vin­ter­pau­sen trå­d­te træ­ner Kim Poul­sen til i ste­det for den fy­re­de Jesper Sø­ren­sen, og selv om hol­det til­kæm­pe­de sig yder­li­ge­re ni po­int, for­svandt hå­bet i går mod Es­b­jerg.

» Vi ser vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne og ved, at vi er ryk­ket ud af Su­per­liga­en. Det ærg­rer os, og det ir­ri­te­rer os, men når det er sagt, ta­ger vi og­så ud­gangs­punkt i vir­ke­lig­he­den, og der er en klar hold­ning fra klub­ben, trup­pen og min si­de af, at så må vi en om­vej ad 1. di­vi­sion og kom­me til­ba­ge i Su­per­liga­en hur­tigst mu­ligt, « lød træ­ner Kim Poul­sens re­ak­tion over for TV3 Sport1.

Hans for­be­re­del­ser mod næ­ste sæ­son i den næst­bed­ste ræk­ke er al­le­re­de be­gyndt

Vil Sil­ke­borg bli­ve sav­net som Su­per­liga- klub med de præ­sta­tio­ner, klub­ben har le­ve­ret i den­ne sæ­son?

Umid­del­bart

ved, at to af hol­dets pro­fi ler for­la­der trup­pen. Da­ni­el A. Pe­der­sen skift er til AGF eft er den­ne sæ­son, og hol­dets an­gri­ber Mor­ten Beck af­slø­re­de eft er ne­der­la­get til Es­b­jerg, at han har af­vist et til­bud om kon­trakt­for­læn­gel­se og og­så smut­ter til som­mer.

nej. Midtjy­der­ne har gan­ske vist tra­di­tio­ner­ne i or­den, men li­ge nu hø­rer de ik­ke til blandt lan­dets 12 bed­ste klub­ber. Bå­de AGF og Vi­borg, der eft er alt at døm­me kom­mer op i Su­per­liga­en i den kom­men­de sæ­son, har me­re at by­de på, når det gæl­der kva­li­tet, in­fra­struk­tur og op­bak­ning. De to klub­ber gør kort sagt Su­per­liga­en bed­re, stær­ke­re og me­re se­vær­dig. Sil­ke­borg har li­ge nu ik­ke øko­no­mi­en til at stab­le et hold på be­ne­ne, der kan kla­re sig i Su­per­liga­en. Der­for er den næst­bed­ste ræk­ke li­ge nu det na­tur­li­ge ni­veau for den tid­li­ge­re mester­klub.

1- 0 Mo­ham­med Fel­lah ( 39.), 1- 1 Emil Sche­el ( 57.), 1- 2 Thor­b­jørn Holst ( 60.), 2- 2 Mick van Bu­ren ( 62.), 3- 2 Mick van Bu­ren ( 73.), 4- 2 Cas­per Nielsen ( 84.), 5- 2 Ke­vin Mensah ( 90.)

Jens Maae ( 7)

6.741 på Blue Wa­ter Are­na Jep­pe Il­lum, Chri­sti­an Sø­ren­sen, Den­nis Fl­in­ta og re­sten af Sil­ke­borg- spil­ler­ne må gå den tun­ge gang ned i Nor­di­cBet Li­ga­en ef­ter 2- 5- ne­der­la­get til Es­b­jerg. Fo­to: Claus Fi­sker

Chri­sti­an Sø­ren­sen ind for Ro­bert Skov ( 74.), Jep­pe Il­lum ind for Emil Sche­el ( 76.)

Da­ni­el A. Pe­der­sen ( 29.), Frank Han­sen ( 31.), Den­nis Flin-

ta ( 75.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.