Ra­cis­me- anklage

Vi­borgs top­sco­rer, Ser­ge Déblé, be­skyl­der HB Kø­ges må­l­mand, Fre­de­rik Due, for at ha­ve kaldt ham ’ sor­te svin’. Klub­ber­ne har luk­ket sa­gen ned

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ’ SOR­TE SVIN’ Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Fo­to: Aga­ta Len­czewska- Mad­sen TID­LI­GE­RE RA­CIS­ME- SA­GER I DANSK FOD­BOLD

Vi­borg FFs helt sto­re an­grebs­pro­fil, Ser­ge Déblé, gik – trods mat­chvin­der­rol­le i 1- 0- sej­ren – cho­ke­ret fra ba­nen ef­ter fre­da­gens 1. di­vi­sions­kamp mod HB Kø­ge.

Iføl­ge ivo­ri­an­ske De­blé blev han un­der­vejs i kam­pen ud­sat for ra­cis­me fra HB Kø­ges må­l­mand, Fre­de­rik Due. Déblé be­skyld­te ef­ter kam­pen over for Vi­borg Stifts Fol­ke­blad Due for at ha­ve kaldt ham for ’ bla­ck bastard’ – frit over­sat sva­rer det til ’ sor­te svin’ på dansk.

» Jeg hav­de sim­pelt­hen svært ved at fin­de mig i det. Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for han kan fin­de på at si­ge det, « sag­de Déblé til avi­sen.

An­gri­be­ren re­a­ge­re­de kraf­tigt på HB Kø­ge- må­l­man­dens ver­ba­le over­fald, og Déblés op­hid­sel­se end­te med at ko­ste ham selv et gult kort, hvor­ef­ter han blev skif­tet ud.

Luk­ker sa­gen ned

HB Kø­ges sport­s­chef Jesper Som­mer for­tæl­ler iføl­ge TV2 til Ritzau, at må­l­man­den af­vi­ser an­kla­ger­ne.

» Det er al­drig sjovt med så­dan no­get her, men al­le par­ter læg­ger stor af­stand til ra­cis­me. Og iføl­ge Fre­de­rik Due har han ik­ke sagt det, « si­ger Jesper Som­mer.

Vi­borg FF og HB Kø­ge ud­send­te i går en fæl­les pres­se­med­del­el­se.

» I for­bin­del­se med fre­da­gens kamp mel­lem HB Kø­ge og Vi­borg FF blev der i kam­pens he­de an­gi­ve­ligt brugt ord, der kan op­fat­tes ra­ci­stisk. Bå­de HB Kø­ge og Vi­borg FF ta­ger kraf­tigt af­stand fra ra­cis­me, og de in­vol­ve­re­de par­ter fra beg­ge klub­ber er eni­ge om at luk­ke sa­gen in­ter­nt. Hver­ken HB Kø­ge el­ler Vi­borg FF har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « ly­der det i med­del­el­sen.

Se­kre­tær i DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans Hen­rik Andersen op­ly­ser, at ud­val­get først ser dom­mer Kasper Mad­sens kam­prap­port i mor­gen og først her­ef­ter kan vur­de­re, om der skal rej­ses en sag.

26- åri­ge Ser­ge De­blé har væ­ret en af de sto­re op­le­vel­ser i 1. di­vi­sion i den­ne sæ­son. Hans 14 mål har væ­ret med til at sik­re, at Vi­borg FF i tirs­da­gens hjem­me­kamp mod Roskil­de kan sik­re sig op­ryk­ning til Su­per­liga­en.

1991:

I en kamp mel­lem AaB og Brønd­by i Aal­borg i 1991 smi­drt per­so­ner blandt hjem­me­hol­dets fans ba­na­ner ef­ter Brønd­bys ni­ge­ri­an­ske for­svar­spro­fil, Uche Oke­chukwu, der og­så må læg­ge ører til abe­ly­de fra en grup­pe AaB- fans, hver gang han mod­ta­ger bol­den.

AaB- sup­por­te­re rå­ber abe­ly­de ef­ter ABs ni­ge­ri­an­ske an­gri­ber, Ab­dul Su­le.

OBs Chris Sø­ren­sen spur­ter over en halv ba­ne­læng­de for at rå­be ’ this is Den­mark’ til Ran­ders FC’s gha­ne­si­ske spil­ler Is­sah Ah­med. Det var ra­cis­me, vur­de­re­de dom­mer Thomas Vejl­gaard, som vi­ste Sø­ren­sen ud.

Ef­ter en kamp mel­lem FCM og Es­b­jerg i april 2010 hæv­der FCMs ni­ge­ri­an­ske an­gri­ber Ba­ba Coll­ins, at han er ble­vet kaldt for ’ sor­te abe’ af Thomas Gaards­øe. Sa­gen en­der med, at DBU til­de­ler Coll­ins en ad­var­sel, da han ik­ke kan bak­ke sin anklage op med be­vi­ser.

Lyng­bys Chri­sti­an Tra­oré ud­sæt­tes for ra­ci­sti­ske til­råb fra en grup­pe FC Midtjyl­land- fans. ’ Sor­te svin’ og ’ smut hjem til Sand­holm­lej­ren’, lød det blandt an­det mod Tra­oré, der end­da spil­le­de for FC Midtjyl­land fra 2005 til 2007.

MARTS 2002:

NOVEM­BER 2007:

APRIL 2010:

APRIL 2012:

Vi­borgs Ser­ge Déblé har tid­li­ge­re spil­let i rus­sisk fod­bold, hvor ra­ci­sti­ske til­råb var hver­dag for ivo­ri­a­ne­ren. Nu hæv­der han, at han og­så har op­le­vet det i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.