Dej­lig dan­sker­dag

Sch­mei­chel og Oko­re hen­te­de vig­ti­ge bund­sej­re i Pre­mi­er Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BUND­STRID Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

I går var en god dag for dan­sker­ne i Pre­mi­er Le­ague, hvor det eft er­hån­den lig­ner over­le­vel­se for Kasper Sch­mei­chel og Jo­res Oko­re, mens Chri­sti­an Erik­sen holdt fast i Eu­ro­pa Le­ague- plad­sen trods ne­der­lag.

Lei­ce­ster star­te­de va­nen tro med Kasper Sch­mei­chel i må­let, da Sout­hamp­ton kom på be­søg. Gæ­ster­ne lig­ger i tæt kamp med Tot­ten­ham om sjet­te­plad­sen, der gi­ver en bil­let til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion, men al­li­ge­vel var det Lei­ce­ster, der hav­de den ek­stra gejst og mo­ti­va­tion, der skul­le til. Tak­ket væ­re to­måls­skyt­ten Riyi­ad Ma­hrez hen­te­de Lei­ce­ster en 2- 0- sejr, så Sch­mei­chel og kom­pag­ni fort­sat­te de­res fan­ta­stisk form, der har ka­stet seks sej­re ud af syv mu­li­ge af sig.

Sout­hamp­tons ne­der­lag be­tød sam­ti­dig, at det ik­ke fi k no­gen kon­se­kvens, at Tot­ten­ham tab­te 0- 3 på ude­ba­ne mod Sto­ke. Her spil­le­de Chri­sti­an Erik­sen he­le kam­pen, men han for­må­e­de ik­ke at gø­re no­gen for­skel mod et ve­l­o­p­lagt Sto­ke- mand­skab. Sout­hamp­ton kan dog hå­be på, at Ar­se­nal vin­der FA Cup­fi na­len over Aston Vil­la, da sy­ven­de­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague så vil ud­lø­se en bil­let til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen.

Bund­strid

Aston Vil­la er sta­dig en del af bund­stri­den, og de tog i går imod West Ham, der omvendt ik­ke har al­ver­den at spil­le for. Der stod da og­så Aston Vil­la på det he­le, og Jo­res Oko­re og for­svarskam­me­ra­ter­ne hav­de fuld­stæn­dig styr på mod­stan­de­rens an­gri­be­re. Tom Cle­ver­leys scor­ing i før­ste halv­leg blev ene­ste scor­ing, hvor­for Aston Vil­la hen­te­de de­res fj er­de sejr i de sid­ste fem kam­pe.

Newcast­le hav­de væ­ret in­de i en sti­me med he­le ot­te ne­der­lag på stri­be, og eft er en halv ti­mes spil af hjem­me­kam­pen mod West Bromwich, så det ud til, at den sti­me skul­le for­vær­res, da Vi­ctor Ani­che­be send­te gæ­ster­ne i front. Ay­oze Pe­rez fi k dog ud- lig­net kort før pau­se­fl øjtet, og den stil­ling holdt he­le vej­en til slut, så Newcast­le fi k brem­set den uhel­di­ge sti­me.

Sor­te­per

Der var lagt op til en va­ske­æg­te bund­kamp, da Hull hjem­me tog imod Burn­ley. Her hen­te­de gæ­ster­ne en sejr på 1- 0 tak­ket væ­re et mål af Dan­ny Ings, men det æn­drer dog ik­ke på, at de de­fi ni­tivt er ude af Pre­mi­er Le­ague. Til gen­gæld be­ty­der det, at Hull er un­der stor pres, da de fort­sat lig­ger un­der nedryk­nings­stre­gen, så sor­te­per kan sag­tens hav­ne her, når sæ­so­nen er spil­let fær­dig.

Da Sun­der­land tid­li­ge­re i den tid­li­ge­re kamp hen­te­de en 2- 0- sejr ude mod Ever­ton, be­ty­der det, at Hull, Burn­ley og QPR lig­ger på de tre nedryk­nings­plad­ser. To po­int har Hull op til den rig­ti­ge si­de med to spil­ler­un­der igen. 18 19 20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.