’ Jeg vil ven­te på

Ke­vin Magnus­sen vil ik­ke le­de ef­ter et an­det For­mel 1- hold at kø­re for i 2016, før det er af­kla­ret, om McLa­ren har an­dre pla­ner. Han af­vi­ser dog ik­ke tan­ken om et skif­te, for det vig­tig­ste er sta­dig at kom­me til at sid­de bag rat­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Pe­ter Ny­gaard i Bar­ce­lo­na spor­ten@ spor­ten. dk Ke­vin Magnus­sen

Ke­vin Magnus­sen har væ­ret småsløj ef­ter at ha­ve set Bar­ce­lo­na slå Bay­ern Mün­chen på Cham­pions Le­ague- se­mi­fi­na­len på Camp Nou ons­dag, men nu er han klar til at føl­ge sit team McLa­ren- Hon­da i kva­li­fi­ka­tio­nen til Spa­ni­ens Grand Prix.

Op til lø­bet har McLa­ren- chef Ron Den­nis kaldt Ke­vin Magnus­sen ’ ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer.’ Det er et skul­der­klap, der glæ­der dan­ske­ren, for­tæl­ler han, da han ta­ger imod på før­ste sal af McLa­rens im­po­ne­ren­de Brand Cen­tre i pad­do­ck­en på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na.

» Men jeg kan nok ik­ke bru­ge det til så me­get. Det er godt at han sy­nes så­dan, men mit mål er ik­ke at væ­re ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer. Men selv­føl­ge­lig: Når man nu er re­ser­ve­kø­rer, kan man li­ge så godt væ­re den bed­ste, « si­ger han med et smil.

’ Ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer’ kan dog få svært ved at sik­re sig en fast plads i tea­met i 2016, da bå­de de nu­væ­ren­de kørere Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton og un­ge ju­ni­o­r­kø­re­re bej­ler til de to McLa­ren- sæ­der.

» Jeg ar­bej­der på 2016 ved at hol­de mig så tæt på McLa­ren og Hon­da som mu­ligt, « si­ger Ke­vin Magnus­sen.

» Jeg kan ik­ke gø­re så me­get an­det end at ven­te på, hvad McLa­ren vil, og så se hvad der duk­ker op. Mit mål er at bli­ver ver­dens­me­ster i For­mel 1. Jeg er ik­ke mo­ti­ve­ret af ba­re at væ­re i For­mel 1 – jeg har ik­ke in­ter­es­se i at væ­re her, hvis jeg ik­ke kan vin­de. Og jeg ser McLa­ren som et team, jeg kan bli­ve ver­dens- me­ster med i frem­ti­den, « til­fø­jer han.

Ude­luk­ker ik­ke an­dre hold

Ke­vin Magnus­sen vil ik­ke ude­luk­ke en frem­tid i For­mel 1 uden for McLa­ren.

» Men jeg vil ven­te på McLa­ren, ind­til al­le mu­lig­he­der er udtøm­te. Og så vil jeg se mig om ef­ter an­dre mu­lig­he­der, « for­kla­rer Ke­vin Magnus­sen.

De mest op­lag­te uden for McLa­ren sy­nes at væ­re Wil­li­ams og For­ce In­dia.

» Wil­li­ams og For­ce In­dia er go­de hold. Wil­li­ams er nær­mest genop­stå­et, ef­ter det har væ­ret ne­de at ven­de. For­ce In­dia har væ­ret me­get sta­bil og har væ­ret top­pen af mid­ter­fel­tet i snart man­ge år, selv om det er dyk­ket lidt i den­ne sæ­son. Men næ­sten li­ge­gyl­dig hvem du er, vil de to team kræ­ve at man har pen­ge med. Så bli­ver det svært … « er­ken­der dan­ske­ren.

McLa­ren- Hon­da bli­ver som re­sten af For­mel 1- fel­tet i Spa­ni­en for at te­ste tirs­dag og ons­dag. Magnus­sen skal dog ik­ke kø­re her

» Men det er pla­nen, at jeg skal te­ste ef­ter Østrigs Grand Prix, « si­ger han om lø­bet, der kø­res 21. ju­ni.

Skal kø­re løb i Dan­mark

De mang­len­de For­mel 1- ki­lo­me­ter har ik­ke få­et Magnus­sen til at se sig om ef­ter ’ fri­tidsjob’ i an­dre klas­ser.

» Kom­mer der et su­per­til­bud fra for ek­sem­pel Le Mans, for­di en el­ler an­den har bræk­ket be­net, vil jeg ik­ke ude­luk­ke det. Men der er in­gen kon­kre­te pla­ner, « si­ger han.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der kom­mer Ke­vin Magnus­sen og kig­ger i Le Mans.

» Bå­de min far og min kam­me­rat Mi­cha­el Christensen stil­ler op i GTklas­sen. Det er svært, hvem jeg skal hol­de med, men jeg hep­per på dem beg­ge to. Det er en lidt ær­ger­lig si­tu­a­tion, når de kø­rer i sam­me klas­se, « si­ger han.

Ke­vin Magnus­sens ene­ste 2015løb kan fak­tisk kom­me på Van­del Go­kart- ba­ne 31. maj. Her stil­ler han op i et vel­gø­ren­heds­lø­bet GoCha­ri­ty, der skal sam­le pen­ge ind til Bør­ne­can­cer- fon­den.

» Man får ondt i hjer­tet, når man ser et sygt barn. Det rø­rer mig me­get, « si­ger han al­vor­ligt og un­der­stre­ger, at han vil fort­sæt­te med at støt­te vel­gø­ren­de for­mål:

» Det her er be­gyn­del­sen på no­get, jeg ger­ne vil byg­ge vi­de­re på. Li­ge nu har jeg me­get fo­kus på at kom­me til­ba­ge i For­mel 1, men det er no­get jeg vil bru­ge me­re tid på i frem­ti­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.