Magnus­sen tru­es bag­fra

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN MÅ be­gyn­de at over­ve­je sin McLa­ren- frem­tid. For der er ik­ke ret me­get der har fun­ge­ret hos McLa­ren de se­ne­ste år. I en tid med mang­len­de re­sul­ta­ter, skrø­be­li­ge Hon­da- mo­to­rer og in­gen ho­ved­sponsor, er ju­ni­o­r­kø­rer- pro­gram­met en af de få ting, der vir­ke­lig har spil­let for McLa­ren.

Men det er kun fra le­del­sens syns­punkt, McLa­rens ju­ni­o­r­kø­rer- pro­gram er en suc­ces. For fl ere af de kørere der er in­vol­ve­ret, be­gyn­der pro­gram­met at lig­ne en om­vej ud af For­mel 1. McLa­ren har nem­lig væ­ret så dyg­ti­ge til at fi nde nye ta­len­ter, at man op til 2016 ri­si­ke­rer at stå med seks kørere til to bi­ler. FER­NAN­DO ALONSO OG Jen­son But­ton har i prin­cip­pet kon­trak­ter for 2016. For­mel 1- kon­trak­ter er sjæl­dent det pa­pir værd de er skre­vet på, men de to er­far­ne eks­ver­dens­me­stre på­vir­ker frem­tids­ud­sig­ter­ne for de un­ge McLa­ren- kørere.

Ke­vin Magnus­sen si­ger selv, at han ik­ke vil ven­te end­nu et år – at han skal ha­ve en plads i 2016- fel­tet. Han bur­de væ­re første­valg hvis Alonso el­ler But­ton for­la­der McLa­ren, men han pres­ses hårdt af Stoff el Van­do­or­ne, der of­fi ci­elt er te­stog ud­vik­lings- kø­rer.

Nøg­ter­nt be­trag­tet skal bel­gi­e­ren som mini­mum ha­ve Magnus­sens plads som re­ser­ve­kø­rer i 2016. Han har gjort det for­nemt i Re­nault Wor­ld­se­ri­en ( num­mer to eft er Magnus­sen i 2013), og han er nu på vej til at vin­de GP2- tit­len 2015. Han har læn­ge væ­ret For­mel 1- klar, og der er dem i pad­do­ck­en der me­ner, at Magnus­sen har haft sin chan­ce – og at Van­do­or­ne er McLa­rens næ­ste skud i kam­pen om at ska­be en ny ver­dens­me­ster. MEN BEL­GI­E­REN ER kun én af tre McLa­ren- ri­va­ler, Magnus­sen og hans ma­na­ge­ment skal for­hol­de sig til. Hol­læn­de­ren Nyck de Vri­es er ’ McLa­ren Yo­ung Dri­ver’, vandt to for­mel Re­nault 2.0- tit­ler sid­ste år og ryk­ke­de i sid­ste må­ned op i Re­nault Wor­ld- se­ri­en med po­le po­si­tion og en an­den­plads i før­ste af­de­ling på Ara­gon- ba­nen i Spa­ni­en. De Fri­es er næp­pe klar til en fuld For­mel 1- sæ­son 2016, men hans Re­nault Wor­ld- se­rie un­der­stre­ger, at han skal avan­ce­re i McLa­ren­hieraki­et.

En­de­lig er der Van­do­or­nes team­kam­me­rat i GP2- se­ri­en, No­buharu Matsus­hi­ta. Han er ik­ke of­fi ci­el McLa­ren- kø­rer, men støt­tes mas­sivt af tea­mets mo­tor­le­ve­ran­dør Hon­da. Han vandt – med Hon­da- po­wer – det ja­pan­ske For­mel 3- mester­skab sid­ste år og de­bu­te­re­de i GP2 i Ba­hrain for tre uger si­den ved at kva­li­fi ce­re sig til start i før­ste ræk­ke og sæt­te hur­tig­ste om­gang i det ene af de to løb.

Her er der alt­så og­så ta­le om end­nu et nyt, ungt ta­lent med sig­tet indstil­let på For­mel 1. Hon­da har tra­di­tion for at hjæl­pe ja­pan­ske kørere, og jeg er sik­ker på, at de vil pres­se på, for at Matsus­hi­ta får en el­ler an­den rol­le hos McLa­ren el­ler det an­det team, ja­pa­ner­ne ven­tes at le­ve­re For­mel 1- mo­to­rer til i 2016.

SUM­MA SUM­MARUM: SOM det ser ud nu, skal McLa­ren ( og Hon­da) fi nde For­mel 1- rol­ler til seks kørere i 2016. Spørgs­må­let er, hvor go­de chan­cer Ke­vin Magnus­sen – der af uri­me­li­ge grun­de al­le­re­de er ble­vet drop­pet én gang af McLa­ren- le­del­sen – har i dét spil.

Og om dan­ske­ren skal sø­ge et For­mel 1- job uden for McLa­ren- Hon­da.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.