KIF og så al­le de an­dre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Hen­ning Bag­ger

KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN un­der­stre­ge­de i går eft er­mid­dag de­res sta­tus som fa­vo­rit­ter til DM- gul­det med en magt­de­mon­stra­tion og et klok­ke­klart svar til dem, der har sat spørgs­måls­tegn ved de­res styr­ke eft er kam­pe­ne i slut­spils­pulj­en. KIF var et par klas­ser bed­re end Aal­borg Hånd­bold i den før­ste se­mi­fi na­le, som Bo Spel­ler­berg og hans har­piks- kam­mer­s­juk­ker fra den tvær­geo­gra­fi - ske klub­kon­struk­tion sten­sik­kert vandt 27- 21. DER­MED TØR JEG godt - og det er egent­lig ik­ke næv­ne­vær­digt mo­digt, det er­ken­der jeg - at sen­de KIF i DM- fi na­ler­ne, selv­om der mang­ler at bli­ve spil­let en re­tur­kamp om to uger i Kol­ding.

Men skul­le Aal­borgs un­ge knæg­te, der i går igen vi­ste, at de har svært ved at hånd­te­re pres­set i en vig­tig kamp, ta­ge bus­sen til Kol­ding og hi­ve tæp­pet så vold­somt væk un­der lan­dets ru­ti­ne­re­de mand­skab, at de vin­der med syv? Glem det. Det kom­mer ik­ke til at ske.

For nu at for­sva­re mi­ne eg­ne ev­ner som spå­ko­ne kan jeg hel­dig­vis hen­vi­se til tid­li­ge­re klum­mer i lø­bet af sæ­so­nen, hvor jeg stæ­digt har fast­holdt, at KIF er min fa­vo­rit til DM- gul­det. Og­så i lø­bet af den pe­ri­o­de, hvor KIF vi­ste dår­lig form med exit i Cham­pions Le­ague, ne­der­lag i Fi­nal4 mod Skjern og to ne­der­lag i slut­spils­pulj­en til Team Tvis Holste­bro og selv­sam­me Skjern.

I det he­le ta­get im­po­ne­re­de KIF ik­ke spil­le­mæs­sigt i de seks kam­pe i slut­spil­let - de to stor­sej­re hjem­me over Skjern og TTH skyl­des ik­ke ude­luk­ken­de KIFs kva­li­te­ter, og jeg må da og­så in­drøm­me, at jeg be­gynd­te at tviv­le på, om jeg hav­de væ­ret for skråsik­ker på KIF. Sam­ti­dig gik snak­ken i hånd­bold­mil­jø­et - fl ere og fl ere tal­te om, at nu vil­le KIF knæk­ke.

Men i går vi­ste KIF den hø­je klas­se, som hol­det be­sid­der. Bo Spel­ler­berg og Kim An­der­s­son, igen med kr­udt i ven­stre skul­der, hæ­ve­de de­res ni­veau, som var det det mest na­tur­li­ge - på den må­de, som kun top­spil­le­re kan det. De to før­te an hos KIF, hvor og­så Kasper Hvidt, der ge­ne­relt har skuff et si­den VM- pau­sen, stod fl ot bag et me­get so­lidt for­svar. I det he­le ta­get præ­sen­te­re­de KIF sig i en for­fat­ning, der skab­te min­der om eft er­å­ret, hvor de im­po­ne­re­de stort i Cham­pions Le­ague. Kan de ram­me det ni­veau, er der in­gen, der kan slå dem i Dan­mark.

Og det gæl­der alt­så og­så Aal­borg, hvor ke­e­per Ole Ere­vik hel­ler ik­ke gjor­de det let for hold­kam­me­ra­ter­ne lør­dag, da han bød ind med nul ( 0!) red­nin­ger i før­ste halv­leg. Og off en­sivt lig­ne­de kun un­ge Martin Lar­sen på høj­re ba­ck en mand med tro på, at han kun­ne ud­for­dre KIFs stær­ke de­fen­siv. Der­for var det uund­gå­e­ligt, at KIF re­elt sik­re­de sig en plads i DM- fi na­ler­ne og eli­mi­ne­re­de spæn­din­gen før re­tu­ro­p­gø­ret. En hø­je­re kon­cen­tra­tion i an­den halv­leg hav­de re­sul­te­ret i en de­ci­de­ret yd­my­gel­se af Aal­borg, men mon ik­ke KIF al­li­ge­vel er helt fi nt til­freds med cif­re­ne i is­ho­ck­ey­a­re­na­en i Gi­gan­ti­um. SPÆN­DING I RE­TU­RO­P­GØ­RET tror jeg der­i­mod, der vil væ­re he­le vej­en i de to se­mi­fi na­le­du­el­ler mel­lem Skjern og Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg. De to mø­des i dag til før­ste op­gør i Skjern, og jeg for­ven­ter en no­get me­re jævn­byr­dig aff ære, end vi så det mel­lem Aal­borg og KIF.

BSV gjor­de rent bord i de­res slut­spils­pul­je og vir­ker formstær­ke, og der­for er de og­så man­ge ste­der ud­råbt til lil­le fa­vo­rit. Jeg tror imid­ler­tid mest på Skjern, da po- kal­me­stre­ne i min op­tik har et hø­je­re top­ni­veau, som bør kun­ne sen­de dem i fi na­len.

Sam­ti­dig afh æn­ger me­get af det må­ske al­ler­stør­ste spørgs­måls­tegn før de to se­mi­fi­na­le- run­der mel­lem Skjern og BSV. Nem­lig om BSV end­nu en gang fal­der igen­nem, når det vir­ke­lig gæl­der? ’ Klub­ben, der al­drig vin­der no­get’, bli­ver de dril­len­de kaldt, og det skal bli­ve ek­stremt spæn­den­de at se, om den taberkultur, der i man­ge år har præ­get klub­ben, er for­s­vun­det, el­ler om den sta­dig hæn­ger ved, selv­om træ­ner Pe­ter Breds­dor­ff- Lar­sen har gen­nem­ført mas­siv ud­skift ning i spil­ler­trup­pen.

KIF er i et ni­veau for sig selv. Her Bo Spel­ler­berg ( th) i du­el med Aal­borgs San­der Sa­go­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.