10 ÅR PÅ TOU­REN

I 2005 fi k Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki de­but som se­ni­o­r­spil­ler på WTA Tou­ren. Vi ser til­ba­ge på 10 år med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JU­BILÆUM Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

19. juli 2005, ot­te da­ge eft er sin 15- års fød­sels­dag, træ­der en lil­le lys­hå­ret pi­ge ud på ba­nen til sin før­ste WTA- tur­ne­ring no­gen­sin­de, Cin­cin­na­ti’s Western & Sout­hern Fi­nan­ci­al Group Women’s Open i den ame­ri­kan­ske stat Ohio. Det lan­ge blon­de hår er sat op i en he­ste­ha­le, og blik­ket er de­ter­mi­ne­ret. Det her er ju­ni­o­r­spil­le­rens sto­re chan­ce. De­bu­ten blandt se­ni­o­rer­ne.

På den an­den si­de af net­tet står den me­re end 10 år æl­dre Pat­ty Sch­ny­der. Schweize­ren er top­se­e­det og blandt de bed­ste i ver­den, mat­chet med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er på al­le må­der uli­ge.

Det går som for­ven­tet. Den dan­ske te­e­na­ger ta­ber 3- 6, 0- 6. 14 da­ge eft er føl­ger end­nu et klart førster­un­de­ne­der­lag i en WTA- tur­ne­ring i Sve­ri­ge.

Fa­cit er to gan­ge tæsk i ind­mar­chen på WTA Tou­ren, men den un­ge blon­di­ne skul­le med ti­den få sin re­van­che.

Det­te er hi­sto­ri­en om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der trods men­tale og re­sul­tat­mæs­si­ge tæsk un­der­vejs 10 år se­ne­re har po­si­tio­ne­ret sig som en af de stør­ste og mest eks­po­ne­re­de kvin­de­li­ge at­le­ter i ver­den. Med 23 WTA- tit­ler på cv’et.

Mor­ten Christensen ar­bej­de­de med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, fra hun var 11, til hun var 16 år. Som land­stræ­ner fulg­te han den un­ge spil­lers en­tré på WTA- Tou­ren.

Han hu­sker en Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der al­le­re­de i de helt un­ge år ud­vi­ste en pro­fes­sio­na­lis­me, der gav for­vent­nin­ger om no­get stort.

» Ten­nis­mæs­sigt hav­de hun en fan­ta­stisk indstil­ling. Hun var al­tid fo­ku­se­ret. Ten­nis be­tød alt for hen­de og var i før­ste ræk­ke i alt, hvad hun fo­re­tog sig. Alt an­det var byg­get op om­kring træ­ning og det, der var bedst for hen­des ten­nis, « for­tæl­ler Mor­ten Christensen og be­ret­ter om et men­tal afk la­ret­hed, der bå­de den­gang og nu har væ­ret af­gø­ren­de for suc­ce­sen.

» Hun var me­get udad­vendt. Hun tal­te med al­le og var en be­ga­vet pi­ge, som kla­re­de sig godt i sko­len. Det gjor­de man­ge ting let­te­re, at hun fak­tisk kun­ne kla­re sig selv, for­di hun var spør­gen­de og sø­gen­de. « til ek­sem­pel­vis mo­de-, mu­sik- og sport­s­ar­ran­ge­men­ter.

Kar­ri­e­ren ta­ger fart

Tre år eft er de­bu­ten i Cin­cin­na­ti ta­ger kar­ri­e­ren for al­vor fart. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de tid­li­ge­re vun­det Wim­b­ledons ju­ni­o­r­tur­ne­ring, men i 2008 over­fø­rer hun suc­ce­sen til se­ni­o­r­plan i en magisk au­gust, hvor det bli­ver til kar­ri­e­rens før­ste WTA- ti­tel i Sto­ck­holm, OL- del­ta­gel­se i Bei­jing eft er­fulgt af end­nu en WTA- ti­tel i New Ha­ven.

Det en­de­li­ge gen­nem­brud – så­vel ten­nis­mæs­sigt som kom­merci­elt – kom­mer dog først året eft er. Her når Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på sen­sa­tio­nel vis frem til fi - na­len i US Open. En tur­ne­ring, som jour­na­list og ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport Anders Haa­hr Ras­mus­sen føl­ger tæt og si­den skri­ver bo­gen ’ En bold ad gan­gen’ om.

For­å­ret for­in­den hav­de han mødt og in­ter­viewet den

SØN­DAG 10. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.