’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Christensen, tidl. træ­ner for en ung Woz­ni­a­cki

Ten­nis be­tød alt for hen­de og var i før­ste ræk­ke i alt, hvad hun fo­re­tog sig

Ho­ve­d­et blev skær­pet på Ma­rie Kru­se Gym­na­si­um i Farum, hvor te­e­na­ge­ren Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fi k plads på den så­kald­te Team Dan­mark- linje, der til­go­deså den spi­ren­de stjer­nes man­ge træ­nings­ti­mer. Si­de­lø­ben­de med ten­nis­rej­ser ver­den rundt blev det en pri­o­ri­tet for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at gø­re no­get ud af sko­len, der se­ne­re blev veks­let til en in­ter­net­ba­se­ret ud­ga­ve på grund af de øge­de rej­se­ak­ti­vi­te­ter.

» Det be­ty­der vir­ke­lig me­get for mig at få nye ud­for­drin­ger, der ik­ke har no­get med ten­nis at gø­re, « sag­de hun den­gang om sin sko­le­gang.

Et man­tra, hun har holdt fast i li­ge si­den, hvil­ket i dag kan afl æses i et fl it­tigt en­ga­ge­ment i vel­gø­ren­heds­ar­bej­de og jævn­li­ge del­ta­gel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.