’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, 12 år gam­mel

fo­rel­skel­sen og på ba­nen, hvor ran­ge­rin­gen som et­ter i ver­den med ud­gan­gen af 2011 fø­rer til et frit fald fra tin­der­ne. I takt med kær­lig­heds­for­hol­det til gol­fi ko­net svig­ter re­sul­ta­ter­ne, og hi­sto­ri­er­ne om Woz­ni­a­ck­is ten­niskri­se får kon­stant næ­ring.

» Det var som om, der var kom­met an­dre ting ind på ra­da­ren, der var ble­vet vildt spæn­den­de. Det var som om, hun ik­ke kun­ne fi nde ud af, hvor­dan hun så skul­le gå op i sin ten­nis og væ­re den der vin­der­ty­pe. Det var en slags for­ce­ren­de og stir­ren­de må­l­ret­tet­hed, « ud­tryk­ker Anders Haa­hr Ras­mus­sen det.

Si­den ram­mer brud­det. Få da­ge eft er at bryl­lupsin­vi­ta­tio­ner­ne er sendt ud, ind­træff er chok­ket. Det er i maj 2014.

» Man er ik­ke for­be­redt på ting som det­te. Det kom som et chok, « si­ger en hjer­teknust Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, da hun kort eft er stil­ler op til French Open, hvor hun ta­ber al­le- re­de i før­ste run­de.

Si­de­lø­ben­de med for­hol­det til Rory McIl­roy er der gang i sving­dø­ren på træ­ner­si­den. Med far Pi­o­tr Woz­ni­a­cki som hol­de­punkt prø­ver Ri­car­do San­chez, Thomas Jo­hans­son, Thomas Hög­stedt og dan­ske Mi­cha­el Mor­ten­sen uden held at im­ple­men­te­re nye idéer, der skal få den dan­ske ten­ni­spi­ge til at krav­le til­ba­ge til ver­den­stop­pen. Men for al­le en­der vej­en blindt, og Pi­o­tr Woz­ni­a­cki over­ta­ger igen ro­ret. In­gen kan til­sy­ne­la­den­de nå ind til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, som hen­des far kan.

Woz­ni­a­ck­is co­me­ba­ck

Si­den ven­der ned­t­u­ren igen til optur. Eft er brud­det med Rory McIl­roy genop­står Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på ba­nen og når he­le vej­en til fi na­len i US Open i 2014. Ame­ri­ka­ner­ne el­sker Woz­ni­a­cki, der sam­ti­dig gen­nem­fø­rer New York Ma­rat­hon, som bli­ver et men­talt boost, og de go­de re­sul­ta­ter fort­sæt­ter i sæ­son­fi na­len i Sin­ga­po­re, der sen­der dan­ske­ren til­ba­ge i top fem i ver­den. De po­si­ti­ve hi­sto­ri­er klæ­ber sig at­ter til Woz­ni­a­cki, der kan ses på be­søg hos præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i Det Hvi­de Hus, kæ­det sam­men med sto­re NFL- stjer­ner og med­vir­ken­de i sto­re in­ter­na­tio­na­le ma­ga­si­ner.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har fun­det en må­de at ba­lan­ce­re med de nye ingredienser, der er plan­tet i hen­des liv, vur­de­rer Anders Haa­hr Ras­mus­sen.

» Det vir­ker som om, hun er i et fl ow­ag­tigt mo­de med al­le de bol­de, hun har i luft en. Så duk­ker hun op med præ­si­den­ten, så hæn­ger hun ud med Se­re­na Wil­li­ams, og så in­s­ta­gram­mer hun med Stella McCart­ney. Det vir­ker som no­get, det ik­ke rig­tig kræ­ver no­get af hen­de, hvor det i de dår­li­ge år kun­ne væ­re no­get, der brag­te hen­de i uba­lan­ce, når hun rend­te rundt og var fo­rel­sket, « si­ger Haa­hr Ras­mus­sen og træk­ker pa­ral­lel­len til hen­des ten­nis- spil:

» Det er det sam­me med hen­des ten­nis og al­le for­sø­ge­ne på at æn­dre hen­des spil. Det var i star­ten me­get for­ce­ret og øde­lag­de ba­sen i hen­des spil. Men nu sid­der det der. Hun er i et fl ow om­kring sin su­per­brand­sta­tus, men og­så i et fl ow om­kring sit spil. Det kræ­ver ik­ke så me­get hjer­ne­e­ner­gi, hvil­ket jo er det, der ken­de­teg­ner de bed­ste. Hun er nå­et et har­monisk sted. «

Jeg vil væ­re num­mer ét i ver­den og vin­de al­le Grand Slam­tur­ne­rin­ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.