VEJ­EN TIL SUPERBRA

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud­nyt­ter sin sta­tus som ver­dens­stjer­ne og ny­der de pri­vil­e­gi­er, der føl­ger med de man­ge mil­li­o­ner på bank­bo­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CES Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i april blev in­vi­te­ret til et vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment i Det Hvi­de Hus, lig­ne­de det et kom­merci­elt høj­de­punkt i en kar­ri­e­re, der har for­e­net re­sul­ta­ter på ba­nen med for­ret­nings­mæs­sig suc­ces. Ten­nis­spil­le­ren Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ble­vet til su­per­bran­det Woz­ni­a­cki.

Sponsoraft aler med gi­gan­ter som Adi­das, Stella McCart­ney, Go­di­va og Ro­lex ind­brin­ger hvert år uhyr­li­ge sum­mer.

Det an­slås, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tje­ner godt 70 mio. kr. om året i sponsor­ind­tæg­ter, og der­med ran­ge­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som en af de mest eft er­trag­te­de kvin­de­li­ge at­le­ter i ver­den.

Da hun un­der US Open sid­ste år jo­ken­de luft ede drøm­men om en per­son­lig cho­ko­la­desponsor, slog den bel­gi­ske cho­ko­la­de­gi­gant Go­di­va til. Når Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki åb­ner dø­ren på klem, spar­ker bej­ler­ne den op. Li­ge­som det var til­fæl­det, da hun som blot 10- årig rin­ge­de til Adi­das og sag­de, hun vil­le spil­le i de­res tøj.

» Jeg kun­ne be­stil­le alt, hvad jeg øn­ske­de. Lidt a la ju­le­aft en, « har hun tid­li­ge­re for­talt i et in­ter­view.

Ten­nis åb­ner dø­re­ne

For Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hand­ler det om at ud­nyt­te sin sta­tus som ver­dens­stjer­ne på bedst mu­lig manér og ny­de de pri­vil­e­gi­er, der føl­ger med. Det for­tal­te hun, da BT spurg­te ind til for­ret­nin­gen Woz­ni­a­cki un­der Fed Cup i Mon­te­ne­gro i april.

Du har for­må­et og­så at ska­be et brand og en for­ret­ning. Hvor vig­tigt er det for dig?

» Først og frem­mest er jeg en at­let. Det er min top­pri­o­ri­tet, og det har al­tid væ­ret min drøm. Da jeg var en lil­le pi­ge, og folk spurg­te mig, hvad jeg vil­le, sag­de jeg, at jeg vil­le væ­re ten­nis­spil­ler. At væ­re num­mer et i ver­den og vin­de Grand Slams. Det har al­tid væ­ret top­pri­o­ri­te­ten. Men vo­res kar­ri­e­rer er me­get kor­te, og jeg har væ­ret så hel­dig at ha­ve et godt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is suc­ces på ten­nis­ba­nen har gjort hen­de et varmt navn. Blandt an­det har hun spil­let ten­nis med den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, ( øverst tv.) li­ge­som det er ble­vet til et tæt ven­skab med ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­ler, Se­re­na Wil­li­ams ( ne­derst th.). Fo­to: EPA, AFP team om­kring mig, der har hjul­pet mig med mit brand. «

» Med go­de re­sul­ta­ter føl­ger alt an­det. Jeg er me­get hel­dig, at jeg har få­et lov til at gø­re ting på grund af min ten­nis. Ting der er sjove, og som jeg al­drig hav­de tro­et, jeg vil­le bli­ve en del af. Det gør de hår­de da­ge på træ­nings­ba­nen det he­le værd, for hvis du spil­ler godt på ba­nen, så får du sto­re mu­lig­he­der ud af det, « si­ger Woz­ni­a­cki.

Stor tro på pro­jek­tet Woz­ni­a­cki

En af de cen­tra­le per­so­ner på hol­det om­kring Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ad­vo­kat Mikkel Nis­sen, der fun­ge­rer som ten­nis­stjer­nens dan­ske rå­d­gi­ver.

I 2004 dan­ne­de Woz­ni­a­cki- fa­mi­li­en CW Sports­group og ind­sat­te Mikkel Nis­sen og Steen Thomsen til at ar­bej­de med mar­keds­fø­rin­gen af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. I 2007 blev fi rma­et til Nor­dic Sports Group, som det hed­der i dag.

Mikkel Nis­sen hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan han om­gå­en­de blev gre­bet af pro­jek­tet.

» De brænd­te så me­get igen­nem i for­hold til den vil­je og det en­ga­ge­ment, de ud­strå­le­de. De tro­e­de vir­ke­lig på, at Ca­ro­li­ne kun­ne bli­ve ver­dens bed­ste. Det fa­sci­ne­re­de mig helt vildt. At man ik­ke var ban­ge for at mel­de si­ne drøm­me ud. Og så var det jo bak­ket op af hen­des re­sul­ta­ter, « si­ger rå­d­gi­ve­ren, der året eft er kun­ne se sin un­ge kli­ent de­bu­te­re på WTA- Tou­ren. Der­fra gik det stærkt. Over­gan­gen fra ju­ni­or- til se­ni­o­r­spil­ler fi k for­ret­nin­gen til at rul­le.

» Det gæl­der om at hug­ge til, og re­la­tivt hur­tigt fi k hun de re­sul­ta­ter, der skul­le til for at kom­me ind i se­ni­o­r­tur­ne­rin­ger­ne. Der­fra gik det stærkt. Så kom der no­get eks­po­ne­ring i det, som kun­ne sæl­ges til sponso­rer, og der­fra ud­vik­le­de det sig. «

’ For­mer num­ber one’

I 2009 var Mikkel Nis­sen med til at lan­de aft alen med e- Boks, der blev Woz­ni­a­ck­is ho­ved­sponsor. Sam­me år eks­plo­de­re­de for­ret­nin­gen og bran­det Woz­ni­a­cki med fi na­le­del­ta­gel­sen i US Open. Si­den 2006 hav­de den ame­ri­kan­ske agent Jo­hn To­bi­as ar­bej­det må­l­ret­tet med at gø­re Woz­ni­a­cki til et navn på den ame­ri­kan­ske sce­ne. Grand Slam- fi na­len fi k yder­li­ge­re gang i bu­tik­ken.

» Der bra­ger hun igen­nem. Det var et skel­sæt­ten­de punkt for hen­des ind­t­og i USA - og egent­lig og­så in­ter­na­tio­nalt. Det bli­ver set af så man­ge men­ne­sker, så der bli­ver hun vir­ke­lig et navn på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, « ly­der det fra Mikkel Nis­sen.

SØN­DAG 10. MAJ 2015

Kort eft er ind­traf det kom­merci­el­le gen­nem­brud. I 2010 og 2011 slut­te­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som et­ter på ver­dens­rang­li­sten. En be­drift , som Mikkel Nis­sen og hen­des øv­ri­ge rå­d­gi­ve­re med Jo­hn To­bi­as i en helt cen­tral rol­le, fort­sat ny­der godt af, når de skal for­hand­le sponsoraft aler.

» Da hun bli­ver num­mer et i ver­den, eks­plo­de­rer det lidt. En num­mer et i ver­den og en Grand Slamvin­der vil man al­tid hu­ske. Det vil du al­tid kun­ne slå på. Så er man ’ tid­li­ge­re ver­den­set­ter’ el­ler tid­li­ge­re ’ Grand Slam- vin­der’. Når du li­ge­som har brudt lyd­mu­ren, hæn­ger det ved. Selv­om du ik­ke er num­mer et me­re, har du sta­dig det stær­ke brand. På sponsor­si­den er der ik­ke det sto­re tab ved, at du ik­ke er num­mer ét me­re. Du er sta­dig ’ for­mer num­ber one’, « si­ger Mikkel Nis­sen.

Om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki no­gen­sin­de bli­ver num­mer et på ver­dens­rang­li­sten igen, kan der væ­re grund til at be­tviv­le. Men så igen. Hvem hav­de tro­et, at den lil­le pi­ge med tog­skin­ner­ne en dag vil­le stå og spil­le hyg­ge­ten­nis med den ame­ri­kan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.