Kær­lig­hed og ken­dis­fak­tor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÆ­RE­STER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Gang på gang bli­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kæ­det ro­man­tisk sam­men med an­dre sport­s­stjer­ner. Her er det den ame­ri­kan­ske fod­bold­spil­ler J. J. Watt, der er til ba­sket­ball med ’ Miss Suns­hine’. Fo­to: AFP

Med stjer­ne­sta­tus føl­ger in­ter­es­sen for pri­vat­li­vet. Især når man som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har ud­se­en­det med sig.

10 år i me­di­er­nes sø­ge­lys – fra bøj­le til biki­ni­ba­be – har væ­ret en tur rundt på al­ver­dens slad­der­bla­de, ma­ga­si­ner og ryg­tebør­ser. Sidst­nævn­te sær­ligt når hi­sto­ri­er­ne har kred­set om kær­lig­heds­li­vet.

Da hun bra­ge­de frem i ver­den­stop­pen i 2009, fi k he­le ver­den for al­vor øje på den køn­ne dan­ske – og vel at mær­ke sing­le – ten­nis­spil­ler. Spil­let om Ca­ro­li­nes kær­lig­hed blev guf for me­di­er­ne og fi k dan­ske­ren til un­der French Open lidt op­gi­ven­de at kon­sta­te­re:

» Jeg har jo en kæ­re­ste hver uge. «

De­sto me­re gro­tesk var det, at man da­gen eft er den ud­ta­lel­se kun­ne læ­se på French Opens of­fi ci­el­le hjem­mesi­de, at » Woz­ni­a­cki er for­lo­vet med Mi­cha­el Laud­rups æld­ste søn. « Ar­ran­gø­rer­ne hav­de til­sy­ne­la­den­de lagt me­re i det off ent­ligt kend­te ven­skab mel­lem de to dan­ske ken­dis­ser.

Si­den fulg­te ryg­ter­ne om for­hold til ten­nis­stjer­ner­ne Fer­nan­do Ver­dasco og Ju­an Martin Del Po­tro, li­ge­som den man­gedob­bel­te Grand Slam- vin­der Ra­fa­el Na­dal og­så har væ­ret kæ­det sam­men med Woz­ni­a­cki.

Men det blev som be­kendt en an­den ver­dens­stjer­ne, der end­te med at stjæ­le og se­ne­re knu­se den dan­ske ten­ni­spi­ges hjer­te. Gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy. Han og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dan­ne­de fra 20112014 et af spor­tens mest ce­le­bre par, in­den bryl­lupspla­ner­ne og Woz­ni­a­ck­is drøm om at bli­ve ung mor brast med et plud­se­ligt brud i maj må­ned sid­ste år.

Det har sendt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fl uks til­ba­ge i ryg­te­stormen og kæ­det hen­de sam­men med NFL- stjer­ner som Ry­an Ker­ri­gan og gi­gan­ten J. J. Watt. Sidst­nævn­te som se­ne­ste glo­he­de bud på en po­ten­ti­el kæ­re­ste.

Da BT i april spurg­te, om hun kun­ne gø­re ver­de­nen klo­ge­re på, hvad der er op og ned i det ryg­te, kom sva­ret promp­te:

» Nej, det kan jeg ik­ke. «

Ba­be­fak­to­ren:

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har al­drig lagt skjul på sin fa­sci­na­tion af mo­de og op­træ­der jævn­ligt i dy­re kjo­ler til gal­laar­ran­ge­men­ter i og uden for ten­nis­re­gi. Men og­så når det gæl­der de me­re ud­for­dren­de bil­le­der, har dan­ske­ren age­ret mo­del og der­med for­stær­ket sin ba­be­fak­tor.

I 2012 ind­led­te hun en aft ale med un­der­tøjspro­du­cen­ten JBS, der med­før­te bil­led­se­ri­er med en let­på­klædt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. ( Den aft ale er nu op­sagt). Læg der­til mas­ser af fas­hio­nab­le bil­le­der - deri­blandt i det kend­te mo­de­ma­ga­sin Vogue. In­tet kan dog må­le sig med det­te års pu­bli­ce­ring af en ræk­ke fræk­ke biki­ni- bil­le­der i Sports Il­lu­stra­teds Swimsu­it Edi­tion. Sidst­nævn­te når ud til mil­li­ar­der af læ­se­re og har sat en tyk streg un­der Woz­ni­a­ck­is enor­me brand.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki po­se­rer for pres­sen før en fest for 2015- ud­ga­ven af ’ The Sports Il­lu­stra­ted Swimsu­it Is­sue’ – hvo­ri hun og­så po­se­rer. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.