OL- drøm­me­hold ko­ster kas­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MILLIONREGNING Pe­ter Fred­berg i Tjek­ki­et Fo­to: jan Kors­gaard

Når Dan­mark skal for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til OL i is­ho­ck­ey, bli­ver det dyrt. Me­get dyrt.

I for­sik­rin­ger ko­ster det Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on fle­re

DREAM TEAM

SÅ­DAN SER DET DAN­SKE OL- DRØM­ME­HOLD UD: MÅ­L­MÆND:

Fre­de­rik Andersen, Se­ba­sti­an Da­hm og Pa­tri­ck Gal­braith.

Phi­lip Lar­sen, Oli­ver Laurid­sen, Jesper B. Jensen, Da­ni­el Nielsen, Emil Kristensen, Ste­fan Lassen og Mads Bød­ker.

Frans Nielsen, Lars El­ler, Mikkel Bød­ker, Jan­nik Han­sen, Pe­ter Re­gin, Ni­ck­las Jensen, Ni­ko­laj Eh­lers, Oli­ver Bjor­k­strand, Pa­tri­ck Bjor­k­strand, Ni­chlas Hardt, Mor­ten Mad­sen, Jesper ’ Zla­tan’ Jensen, Mads Christensen og Juli­an Jakob­sen.

BA­CK­ER:

FORWARDER:

mil­li­o­ner kro­ner at få stjer­ner­ne hjem til OL- kva­li­fi­ka­tio­nen i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber næ­ste år.

» Et slag på ta­sken. Det ko­ster os mel­lem to og tre mil­li­o­ner kro­ner, hvis al­le NHL­spil­ler­ne duk­ker op. Det er dy­re dren­ge. Det skal ik­ke væ­re for­sik­rin­gen, der af­hol­der os fra at stil­le stær­ke­ste hold, « si­ger lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen, til BT.

Mens Dan­mark slås des­pe­rat for VM- over­le­vel­se i Ostra­va, le­ger vi med de unik­ke mu­lig­he­der, land­stræ­ner Jan­ne Karls­son får for at sik­re kva­li­fi­ka­tio­nen til OL i fe­bru­ar 2018 i syd­kore­an­ske Py­eong­chang. Tre må­ne­der før VM i Roy­al Are­na og Boxen.

Og det er svim­len­de mu­lig­he­der for en plads i OL- tur­ne­rin­gen med ik­ke fær­re end 10 spil­le­re fra USA og Ca­na­da i den dan­ske trup.

Su­verænt hold

In­gen af de lan­de, Dan­mark bli­ver mat­chet med i fi­re­na­tio­ners- pulj­en, har så man­ge ho­ck­ey­mil­li­o­næ­rer at dis­po­ne­re over som Jan­ne Karls­son. Det er svært at fo­re­stil­le sig, at det kan gå galt.

Rej­ser Jan­ne Karls­son af sted med tre må­l­mænd, syv ba­ck­er og 14 forwarder, kan det me­get vel en­de med, at en af de ru­ti­ne­re­de cen­ter­spil­le­re i Ostra­va bli­ver skuf­fe­de. Spil­le­ren med land­skam­pre­kor­den, Mor­ten Gre­en, el- ler Juli­an Jakob­sen kan stå for skud. Det for­tæl­ler alt om den styr­ke og bredde, der er i an­grebs­mu­lig­he­der­ne i en OL- kval.

Hvor den spil­les, af­gø­res ef­ter VM, men Dan­marks dår­li­ge pla­ce­ring på ver­dens­rang­li­sten sen­der hi­sto­ri­ens bed­ste dan­ske lands­hold på ude­ba­ne. Kam­pen mel­lem Dan­mark og Nor­ge blev af­vik­let ef­ter de­ad­li­ne for den­ne ud­ga­ve af BT

Oli­ver Bjor­k­strand ban­ker på til OL- hol­det. Her mis­bru­ger han en af si­ne sto­re chan­cer i VM- de­bu­ten mod USA.

fred@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.