Po­li­ti­in­spek­tør: De stod ik­ke ale­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk

UD MED SPROGET

BT fi k fat i po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Mo­gens Laurid­sen, for at hø­re ham, hvor­for det først sent går op for for po­li­ti­et, at Hjem­me­værns­fol­ke­ne er et sår­bart ter­r­or­mål.

Hvor­for er det først klok­ken et om nat­ten i fi nde ud af, at Hjem­me­værns­fol­ke­ne er ek­stra ud­sat­te. Klok­ken et om nat­ten fi nder vi ud af, at po­li­ti­folk i sig selv er et mål for ter­r­o­ri­sten. Den må­de han sky­der og stik­ker af på ved sy­na­go­gen, sy­nes vi er en op­trap­ning af si­tu­a­tio­nen. Da han sky­der i Kr­udt­tøn­den, hvor han ram­mer to be­tjen­te, er der og­så ci­vi­le til ste­de. Om det er po­li­ti­et han sky­der ef­ter, el­ler om han ba­re sky­der ind, det aner vi jo ik­ke, si­ger han.

Hvis Hjem­me­værns­fol­ke­ne er i fa­re klok­ken et om nat­ten, så er de vel og­så i fa­re fra klok­ken halv fi re, hvor det før­ste an­greb fi nder sted....

Al­le uni­for­me­re­de fra po­li­ti og for­svar er jo i prin­cip­pet mål. Men der er jo for­skel på at væ­re et ge­ne­relt mål til den nye si­tu­a­tion eft er an­gre­bet på sy­na­go­gen. Vi re­a­ge­rer, for­di si­tu­a­tio­nen er vær­re klok­ken et om nat­ten, end da ter­r­or­an­gre­bet star­te­de klok­ken 15.33.

Så al­voren går først op for jer klok­ken et om nat­ten?

Nej, al­voren er gå­et op for os. men Hjem­me­værns­fol­ke­ne har ik­ke stå­et ale­ne på no­get tids­punkt. Der har væ­ret po­li­ti til ste­de, så vi har ik­ke ud­sat dem for no­get, som vi an­ser for far­ligt, si­ger Mo­gens Laurid­sen. Hvor­for be­der i ik­ke om ‘ sær­lig hjælp’, så Hjem­me­værns­fol­ke­ne kun­ne væ­re be­væb­ne­de til at kun­ne for­sva­re sig selv? Det er en mu­lig­hed, vi har, men ’ sær­lig hjælp’ vil vi ik­ke bru­ge til af­spær­ring af ger­nings­ste­der, som det var til­fæl­det her, si­ger Mo­gens Laurid­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.