Vil­le an­gri­be Dan­mark

Osama bin La­den send­te ter­r­o­ri­ster til Dan­mark for at be­gå ter­ror imod Jyl­landsPo­sten, af­slø­rer nye do­ku­men­ter

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ btdk

TER­ROR

Den tid­li­ge­re le­der af alQa­e­da send­te i 2010 tre ji­ha­di­ster til Dan­mark for at ud­fø­re en ko­or­di­ne­ret ter­r­orak­tion, som og­så skul­le ram­me i New York i USA og Man­che­ster i Eng­land, skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Af bre­ve­ne frem­går det, at an­gre­be­ne i de tre lan­de skul­le væ­re me­re spek­taku­læ­re end an­gre­bet den 11. sep­tem­ber 2001 i USA, hvor to fl y fl øj ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter.

Det frem­går af 11 in­ter­ne al- Qa­e­da- do­ku­men­ter, som den ame­ri­kan­ske an­kla­ge­myn­dig­hed frem­lag­de som be­vi­ser un­der en ny­lig rets­sag, og som blev be­slag­lagt, da ame­ri­ka­ner­ne dræb­te ter­ror- le­de­ren til­ba­ge i maj 2011, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Op­da­ge­de pla­ner­ne

Ope­ra­tio­nen blev dog al­drig ført ud i li­vet, for­di den ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste op­s­nap­pe­de plan­læg­nin­gen. Ter­r­or­an­gre­bet blev plan­lagt fra Nor­ge, hvor­for den nor­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste blev ad­va­ret.

Iføl­ge Ber­ling­s­ke er der med stor sand­syn­lig­hed ta­le om den i Nor­ge døm­te ter­r­o­rist Mikael Da­vud. Sam­men med to an­dre - en irakisk med­hjæl­per fi k tre et halvt års fængsel. Den tred­je blev fri­fun­det.

Osama bin La­den send­te i 2010 tre ji­ha­di­ster til Dan­mark for at be­gå ter­ror. En af dem - Mikael Da­vud - blev an­holdt af norsk po­li­ti og dømt for for­søg på ter­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.