’’

BT - - NYHEDER - Al- Qa­e­da- do­ku­ment

Vi mi­ste­de kon­tak­ten med dem. Der var nyhe­der om de­res an­hol­del­se, men kun Gud ved, om det er sandt

kur­der og en us­be­ker - fi k de or­dre om at ud­fø­re et bom­be­an­greb imod Jyl­lands- Po­sten. Men de blev al­le an­holdt i 2010 af norsk po­li­ti. I 2012 blev Mikael Da­vud idømt syv års fængsel, og hans ene

Der­u­d­over hen­vi­ses der i de in­ter­ne al- Qa­e­da do­ku­men­ter og­så til ’ en er­fa­ren dansk ji­ha­dist’.

» Vi send­te for et styk­ke tid si­den en eu­ro­pæ­isk grup­pe på tre ji­ha­di­ster af sted for at ud­fø­re en ope­ra­tion der. De­res pri­o­ri­tet var Dan­mark og ame­ri­kan­ske mål. Vi mi­ste­de kon­tak­ten med dem. Der var nyhe­der om de­res an­hol­del­se, men kun Gud ved, om det er sandt.

Vi hav­de en er­fa­ren ji­ha­dist, som tid­li­ge­re hav­de bo­et der ( i Dan­mark, red.), og som nu er vendt til­ba­ge’, står der i do­ku­men­ter­ne.

Hvil­ken dansk ji­ha­dist, der hen­vi­ses til, frem­går ik­ke. Hvem brevskri­ve­ren er, vi­des hel­ler ik­ke, men iføl­ge Ber­ling­s­ke kan det væ­re Ad­nan al- Shukri­ju­mah, et sau­disk med­lem af tro­j­ka­en, som i 2009 og 2010 le­de­de al- Qa­e­das ek­ster­ne ope­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.