Kampag­ner ska­ber hetz

BT - - DEBAT - BUS­SER I BRAND Med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion DANSK FOL­KE­PAR­TI Grup­pe­for­mand

Finn Ru­daizky ( DF)

Ar­ri­vas bus­ser blev stuk­ket i brand og over­ma­let med graf­fi ti med ” Boy­kot Is­ra­el”. Der sker, eft er at en an­non­ce­kampag­ne, vendt mod de jø­di­ske bo­sæt­tel­ser og de va­rer de pro­du­ce­rer, blev fj er­net.

Den slags kampag­ner er med til at ska­be en hetz mod jø­der. Gud­ske­lov kom in­gen til ska­de ved bran­den. Nu skal po­li­ti­et fi nde de skyl­di­ge.

Li­sten over hær­værk, trus­ler og mord er lang. For ny­lig fi k den jø­di­ske slag­ter for­søgt smadret si­ne vin­du­er. ” Jø­de­svin” stod der på væg­gen. Den jø­di­ske sko­le blev og­så ud­sat for hær­værk. ” Zio­ni­stsvin” stod der.

For­an sy­na­go­gen blev en jø­de skudt. Dræbt, for­di han var jø­de. I 1943 var jeg kun ét år gam­mel. Min fa­mi­lie tog fl ug­ten over Øre­sund, da na­zi­ster­ne gik eft er jø­de­r­ne i Dan­mark. Pas på med kampag­ner, som pu­ster til ha­det mod jø­der.

Pe­ter Skaarup ( DF)

Hen­ning Tjør­ne­høj, blandt me­get an­det med­for­fat­ter af So­ci­al­de­mo­kra­tiets prin­cip­pro­gram af 1977, fort­sæt­ter i BT 10/ 5 sin ut­ræt­te­li­ge kamp for at ren­va­ske sit par­tis stor­sti­le­de løft ebrud eft er val­get. Som be­kendt blev Hel­le Thor­ningS­ch­midt stats­mi­ni­ster på en lang ræk­ke kon­kre­te løft er, som al­drig bli­ver ind­fri­et.

Det er fak­ta. Hvad gør S så for at ret­fær­dig­gø­re sig selv? Jo, man bru­ger alt sit kr­udt på at be­skyl­de DF for at vil­le gø­re det sam­me, som man selv har gjort. Pro­ble­met er ba­re, at de ting, som Tjør­ne­høj og S igen og igen næv­ner, er ting, som Dansk Fol­ke­par­ti ger­ne vil på den lan­ge ba­ne. Det er ting, som vi ar­bej­der hen imod. Ik­ke kon­kre­te løft er, som S ud­sted­te i en lind strøm før sid­ste valg. Jeg tror fak­tisk, at Tjør­ne­høj er en be­ga­vet mand, men i den­ne sag li­der han vist af blind kær­lig­hed til sit par­ti.

Fle­re Ar­ri­va- bus­ser blev nat­ten til fre­dag sat i brand. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.