HUM­LE­BI­EN LØK­KE FLY­VER END­NU ’’

BT - - DEBAT -

Iwe­e­ken­den vi­ste en Gallup- må­ling blandt Ven­stre- væl­ge­re, at 35 pct. fo­re­træk­ker Lars Løk­ke Ras­mus­sen som for­mand for Ven­stre, præ­cis li­ge så man­ge fo­re­træk­ker Sø­ren Ga­de, mens kun 13 pct. fo­re­træk­ker Kri­sti­an Jensen. Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant læs­ning, men man skal al­tid hu­ske, at det ik­ke er Ven­stre- væl­ge­re, men der­i­mod de­le­ge­re­de til Ven­stres lands­mø­de, der væl­ger Ven­stre- høv­din­ge­ne. LØK­KE SID­DER SIK­KERT i sad­len frem til og med et valg. De 35 pct. op­bak­ning til Ga­de kan han sæt­te i ban­ken på sin si­de, og så er der 70 pct. op­bak­ning til Løk­kes hold. Han skal til gen­gæld vin­de fol­ke­tings­val­get. Vin­der han, vil nog­le i Ven­stre ve­je for­de­lin­gen af mi­ni­ster­po­ster på en guld­vægt for at sik­re, at der ta­ges skyl­digt hen­syn til sid­ste som­mers for­mands­op­gør. An­dre vil i de­res stil­le sind me­ne, at ’ the win­ner ta­kes it all’, men Løk­ke ta­ger næp­pe no­gen chan­cer i den hen­se­en­de. Kri­sti­an Jensen og hans folk vil få de po­ster, de skal ha­ve, men Løk­ke er i sin go­de ret til at hånd­pluk­ke de af dem, der i det dag­li­ge er go­de ven­ner med Løk­ke- støt­ter. Og sid­der Løk­ke først i Stats­mi­ni­ste­ri­et igen, så op­står der en helt ny si­tu­a­tion, hvor gam­le vægtska­la­er ik­ke gæl­der læn­ge­re.

Ta­ber Løk­ke val­get, er hi­sto­ri­en en an­den. Ved sid­ste valg kun­ne han hol­de til at ta­be mag­ten, for­di han skaff ede Ven­stre et fl ot valg. Hvis han hver­ken får re­ge­rings­mag­ten el­ler et godt valg til Ven­stre, vil han gø­re klogt i at træk­ke sig hur­tigt og uden at blan­de sig i det magtspil, der så føl­ger eft er. Får Ven­stre et fi nt valg, men ik­ke mag­ten, vil det sand­syn­lig­vis og­så be­ty­de et for­mands­skift e i Ven­stre. Ven­stre og blå blok har væ­ret sik­kert for­an rød blok i me­nings­må­lin­ger­ne i he­le valg­pe­ri­o­den. Der­for vil man og­så pla­ce­re an­sva­ret hos Løk­ke, hvis det ik­ke kan læ­ses i re­sul­ta­ter­ne da­gen eft er val­get. OG HVAD SKER der så? den si­tu­a­tion måt­te op­stå, hvad in­tet alt­så ty­der på for nu­væ­ren­de, så bli­ver det spæn­den­de, for så skal Ven­stre bå­de ha­ve ny for­mand og ny næst­for­mand på sam­me tid. Man må i hvert fald for­mode, at Kri­sti­an Jensen har tænkt sig at stil­le op som for­mand - og så bli­ver næst­for­mand­spo­sten le­dig. Der­med kan det en­de med at kom­me til at hand­le om et valg - ik­ke mel­lem per­so­ner, men mel­lem hold.

Når ta­len fal­der på mu­lig­he­den for, at et kom­men­de for­mandsvalg i Ven­stre bli­ver et valg af et hold af bå­de for­mand­skan­di­dat og næst­for­mand­skan­di­dat, så næv­ner al­le In­ger Støj­berg, Ven­stres nu­væ­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer. Hun støt­te­de Løk­ke un­der for­mands­op­gø­ret. Men in­gen ved, hvor hun står, den dag han måt­te træk­ke sig. Man­ge ta­ler om hen­de som en op­lagt næst­for­mand­skan­di­dat, men hvem si­ger, at hun ik­ke selv kun­ne ræk­ke ud eft er ror­pin­den på vikin­ge­ski­bet? Ik­ke mindst hvis man tæn­ker på, at et for­mands­skift e fra Løk­ke til Ga­de jo næp­pe kan be­teg­nes som et ge­ne­ra­tions­skift e. Løk­ke er 50 og Sø­ren Ga­de 52 år. Kri­sti­an Jensen og In­ger Støj­berg er hen­holds­vis 43 og 42 år. SER MAN PÅ Løk­kes tro­vær­dig­heds­må­lin­ger, der ro­der rundt på 19 pct. i for­hold til Thor­nings 50 pct., og ser man på den ak­tu­el­le Gallup blandt Ven­stre- væl­ge­re, så lig­ner Løk­kes tal nog­le, som man ik­ke kan vin­de med. Man hø­rer oft e, at Løk­ke, som kat­ten, har ni liv, men li­ge nu lig­ner han en hum­le­bi. Den bur­de ik­ke kun­ne fl yve, men den sum­mer glad rundt og sam­ler nektar. Nok til at sik­re blå blok fort­sat so­lidt fl er­tal i de se­ne­ste må­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.