Re­ge­rin­gen vil gi­ve kon­tant bonus til lang­tids­le­di­ge, hvis de kom­mer i job. Er det en god idé?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.55 VIL ØGE MO­TI­VA­TIO­NEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.45 IK­KE RA­SKE AF BONUS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.10 IN­GEN EN­DE PÅ LØF­TER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.48

Ja

Nej

2.856 stem­mer på bt. dk

DER ER IK­KE FLE­RE JOB

Finn von Wil­li­am- Lar­sen

Hvor­når fat­ter po­li­ti­ker­ne, at der ik­ke kom­mer fl ere job, uan­set om man bru­ger pisk el­ler gu­lerod? Hvor­for skal de, der er så hel­di­ge at få en stol i ar­bejds­mar­ke­dets sto­re stole­leg, ha­ve en ek­stra bonus? For­sla­get er en uar­tig­hed over­for al­le dem, der får af­slag på af­slag og ik­ke kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det. 98 pct. er mo­ti­ve­re­de for at kom­me i ar­bej­de, men med det­te for­slag an­ty­des det, at folk blot er dov­ne og umo­ti­ve­re­de, og at en bonus kan ret­te op på det. Føj.

Martin Kehlet

Det vil øge mo­ti­va­tio­nen til at del­ta­ge i ak­ti­ve­ring og/ el­ler prak­tik­for­løb.

El­na Damgaard

Jeg tror, at man­ge, der er på kon­tant­hjælp, er li­geg­la­de med den bonus. Der er rig­tig man­ge sy­ge på kon­tant­hjælp, og de bli­ver jo ik­ke ra­ske af at få en bonus.

Jens- Erik Mo­gen­sen

Der er da in­gen en­de på, hvad re­ge­rin­gen vil gø­re - her li­ge før val­get. Men man må la­de dem, at de er go­de til at op­fi nde nye løft er, som de så kan ren­de fra igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.