SEXTILTALT MOR

Den 53- åri­ge kvin­de har væ­ret i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys i åre­vis

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk jves@ bt. dk

OM­SORGS­SVIGT

Jonas Ve­ster Den 53- åri­ge mor, der i dag sid­der på an­kla­ge­bæn­ken i Ret­ten i Hjør­ring, til­talt for en ræk­ke grove seksu­al­for­bry­del­ser mod sin tiåri­ge dat­ter, har gen­nem ad­skil­li­ge år væ­ret i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys på grund af mas­sivt om­sorgs­svigt over for si­ne nu i alt seks børn.

Al­li­ge­vel blev den lil­le pi­ge først tvangs­fjer­net fra mo­de­ren i ef­ter­å­ret 2014, da Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne an­meld­te se­xover­gre­be­ne til Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Det er alt for sent, me­ner kvin­dens æld­ste dat­ter, Ma­ri­an­ne, som be­ret­ter om et fa­mi­li­e­liv præ­get af druk, vold og om­sorgs­svigt. Hun me­ner, at lil­le­søste­ren skul­le ha­ve væ­ret fjer­net fra hjem­met, da hun blev født i 2005.

» Det, der ryster mig mest, er, at det kan få lov til at stå på i så man­ge år. Myn­dig­he­der­ne har luk­ket øj­ne­ne for, hvad der er fo­re­gå­et. Hvis de hav­de gjort de­res ar­bej­de, så hav­de den lil­le pi­ge ik­ke væ­ret i den­ne si­tu­a­tion. Det er sim­pelt­hen ik­ke godt nok, « si­ger Ma­ri­an­ne, der i dag er 30 år, til BT.

Flyt­te­de en del

Mo­de­ren, HBJ, er i dag 53 år. Al­le­re­de før sin 20 års fød­sels­dag fik hun sit før­ste barn, en søn. Se­ne­re kom Ma­ri­an­ne til ver­den, og ef­ter hen­de fulg­te en lil­le­bror og to sø­stre.

Fa­mi­li­en bo­e­de i blandt an­det Kø­ge og på Stevns, men flyt­te­de en del. Mo­de­ren hav­de iføl­ge dat­te­ren et vold­somt al­ko­hol­for­brug, og mæn­de­ne kom og gik i hjem­met, hvor bør­ne­ne hav­de det svært.

Fa­mi­li­en le­ve­de et rak­ker­liv med jævn­li­ge flyt­nin­ger, og det ske­te da og­så, at bør­ne­ne fik nog­le på ho­ve­d­et. Mo­de­ren var of­te på druk, og nog­le gan­ge måt­te bør­ne­ne ta­ge tu­ren hen til den lo­ka­le bo­de­ga for at hen­te hen­de hjem.

I slut­nin­gen af 1990er­ne flyt­te­de HBJ, der som ung hav­de få­et til­delt før­tids­pen­sion på grund af ryg­pro­ble­mer, sam­men med si­ne tre yng­ste børn til Ærø, hvor de­res mor­mor bo­e­de. Ma­ri­an­ne og hen­des sto­re­bror var i mel­lem­ti­den ble­vet an­bragt uden for hjem­met, og der blev læn­ge­re og læn­ge­re mel­lem kon­tak­ten til mo­de­ren og de yn­gre sø­sken­de.

Fle­re per­so­ner tæt på fa­mi­li­en be­skri­ver over for BT, at de yng­ste døtres mi­striv­sel

MAN­DAG 11. MAJ 2015 på Ærø var ty­de­lig. De­res tøj var la­set, de hav­de of­te lus, og mo­de­ren kun­ne for­svin­de ud af hjem­met en dag el­ler to, når hun gik på druk. Fle­re un­der­ret­nin­ger blev sendt af sted til kom­mu­nen.

Flyg­te­de fra de­res mor

I 2003 fik de to pi­ger på ti og 12 år nok. Med 83 kro­ner på lommen flyg­te­de de fra de­res dybt al­ko­ho­li­se­re­de mor. Pen­ge­ne rak­te kun til en bil­let til Ring­s­ted Sta­tion, hvor de græ­den­de rin­ge­de til Ma­ri­an­ne, som hen­te­de dem.

» Det var helt ty­de­ligt, at de ik­ke hav­de det godt, og jeg ved, at der var gi­vet ad­skil­li­ge un­der­ret­nin­ger til kom­mu­nen. Men den gjor­de ik­ke no­get, før pi­ger­ne stak af, « si­ger Ma­ri­an­ne.

I fle­re må­ne­der kæm­pe­de hun en brav kamp for, at hen­des sø­stre kun­ne få lov til at bli­ve bo­en­de hos hen­de. Hun gik blandt an­det til BT og TV2Øst, som for­tal­te om de to pi­gers flugt og kom­mu­nens mang­len­de lyd­hør­hed over for pi­ger­nes øn­sker.

Mo­de­ren og den da­væ- ren­de Ærøs­kø­bing Kom­mu­ne ind­gik en af­ta­le om, at pi­ger­ne skul­le an­brin­ges hos en ple­je­fa­mi­lie på Ærø. Det næg­te­de pi­ger­ne, som hel­le­re vil­le bli­ve hos de­res sto­re­sø­ster. Og­så den­gang hav­de Ma­ri­an­ne en op­fat­tel­se af, at kom­mu­nen ik­ke lyt­te­de til hver­ken un­der­ret­nin­ger­ne el­ler bør­ne­ne.

» Jeg tror, det ord, der dæk­ker mi­ne fø­lel­ser bedst, er af­magt. Jeg vid­ste, hvor galt det stod til, og jeg vil­le gø­re alt for at und­gå, at de skul­le til­ba­ge til vo­res mor. Jeg var vil­lig til at gå un­der jor­den og for­svin­de med dem ba­re for at væ­re sik­ker på, at de ik­ke skul­le til­ba­ge til hen­de, « si­ger Ma­ri­an­ne.

Til sidst for­søg­te Ærøs­kø­bing Kom­mu­ne at tvin­ge pi­ger­ne hjem ved at mø­de op hos Ma­ri­an­ne sam­men med HBJ og pi­ger­nes mor­mor.

» De løb rundt i hu­set og prø­ve­de at fan­ge de her to skri­gen­de og græ­den­de pi­ger, men det lyk­ke­des ik­ke. Det end­te med, at de kør­te de­res vej igen, « for­tæl­ler Ma­ri­an­ne.

Sa­gen end­te med, at pi­ger-

I 2003 flyg­te­de den i dag 53- åri­ge kvin­des to mel­lem­ste døtre hjem til de­res sto­re­sø­ster. Her for­søg­te mo­de­ren at få de to pi­ger med til­ba­ge til Ærø, men det lyk­ke­des ik­ke. Ar­kiv­fo­to: Maria He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.