RS FÆ­LE FOR­TID

BT - - NYHEDER - Me­re si­de 8 flyt­ter HBJ til Ærø sam­men med

MAN­DAG 11. MAJ 2015 ne flyt­te­de hjem til de­res far, som bo­e­de i ho­ved­stads­om­rå­det.

I for­å­ret 2005 fød­te HBJ sit sjet­te barn, en lil­le pi­ge, som blev bo­en­de hos mo­de­ren. Ma­ri­an­ne - og fle­re an­dre kil­der, BT har talt med - for­står ik­ke, at kom­mu­nen ik­ke al­le­re­de ved føds­len skred ind og tvangs­fjer­ne­de den lil­le pi­ge fra den kvin­de, der så mas­sivt hav­de svig­tet si­ne fem an­dre børn.

» Jeg er dybt cho­ke­ret over, at hun kun­ne få lov til at be­hol­de bar­net. Set i ly­set af den sag, der var med mi­ne yn­gre sø­stre, hvor kom­mu­nen vid­ste alt om pro­ble­mer­ne, så reg­ne­de jeg med, at der var no­get op­syn med hen­de. Men det var nok naivt at tro, at man en­de­lig vil­le gø­re no­get, « si­ger Ma­ri­an­ne.

I lø­bet af en pe­ri­o­de på fle­re år flyt­te­de HBJ og den lil­le pi­ge fle­re gan­ge frem og til­ba­ge mel­lem Ærø og Lan­geland.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger blev der og­så i det­te til­fæl­de la­vet fle­re un­der­ret­nin­ger om mo­de­rens om­sorgs­svigt og al­ko­hol­mis­brug. Al­li­ge­vel var der iføl­ge Ærø Kom­mu­ne på in­tet tids­punkt grund­lag for at tvangs­fjer­ne pi­gen.

I 2011 flyt­te­de HBJ fra Ærø til Ska­gen. Tre år se­ne­re, i ja­nu­ar 2014, flyt­te­de de ind hos HBJs nye kæ­re­ste, GH. Sam­me ef­ter­år fik Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne mi­stan­ke om, at den den­gang niåri­ge pi­ge blev misbrugt seksu­elt i hjem­met i Ska­gen. Det blev straks an­meldt til Nord­jyl­lands Po­li­ti. Kort ef­ter blev mo­de­ren og se­ne­re og­så sted­fa­ren an­holdt og sig­tet for seksu­el­le over­greb på pi­gen. Der skul­le dog gå tre må­ne­der, før Ma­ri­an­ne fik be­sked om sa­gen.

» Jeg ka­ste­de op, da jeg fik det at vi­de. Jeg var dybt, dybt ry­stet, « si­ger Ma­ri­an­ne.

Til­ba­ge til start

» Det er som at bli­ve slå­et til­ba­ge til start. Det vi­ser ba­re, at myn­dig­he­der­ne bur­de ha­ve gre­bet ind me­get før. For­di de ik­ke gjor­de det, er der en lil­le pi­ge, der re­sten af li­vet skal le­ve med nog­le al­vor­li­ge ar på sjæ­len. Jeg har svært ved at tro, at hun no­gen­sin­de kan få til­lid til voks­ne men­ne­sker igen. «

Un­der rets­sa­gen mod HBJ skal Ma­ri­an­ne vid­ne mod sin mor. En del af sa­gen dre­jer sig om seksu­el­le over­greb på HBJs næstæld­ste dat­ter, som fandt sted, da fa­mi­li­en bo­e­de på Ærø. Lil­le­søste­ren hav­de be­tro­et sig til Ma­ri­an­ne, som for­tal­te kom­mu­nen om over- gre­bet. Men kom­mu­nen re­a­ge­re­de ik­ke på sto­re­søste­rens ind­be­ret­ning.

» Jeg op­le­ve­de igen og igen, at jeg ik­ke blev hørt, « si­ger Ma­ri­an­ne, der glæ­der sig til at se sin mor i øj­ne­ne i ret­ten.

» Jeg vil rig­tig ger­ne ha­ve, at hun er der, og at hun hø­rer, hvad jeg har at si­ge. Jeg har ik­ke no­get at skam­me mig over, jeg le­ver et godt og for­nuf­tigt liv, som jeg har skabt for mig selv og min fa­mi­lie. Ik­ke på grund af min mor, men på trods af min mor, « si­ger Ma­ri­an­ne, som har brudt den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv.

Hun har ta­get sig en ud­dan­nel­se og er gift. Som mor til fi­re børn går hun op i at gi­ve si­ne børn den tryg­hed og om­sorg, hun ik­ke selv op­le­ve­de som barn. Det sam­me hå­ber hun, at ple­je­for­æl­dre­ne vil gi­ve hen­des tiåri­ge lil­le­sø­ster.

» Hun har brug for fa­ste ram­mer, tryg­hed og mas­ser af om­sorg, hvis hun skal kom­me sig over det her. Så jeg hå­ber, at kom­mu­nen en­de­lig vi­ser, at den fak­tisk vil gø­re no­get, « si­ger Ma­ri­an­ne.

Hun har ik­ke pla­ner om selv at op­sø­ge sin lil­le­sø­ster, men har et håb om, at ple­je­for­æl­dre­ne ude i frem­ti­den vil for­tæl­le pi­gen, at hun har en sto­re­sø­ster.

Når dom­men fal­der i slut­nin­gen af maj, hå­ber Ma­ri­an­ne, at dom­mer­ne lyt­ter til bør­ne­ne, der gen­nem så man­ge år er ble­vet svig­tet og over­hørt.

I slut­nin­gen af 1990er­ne

» Jeg hå­ber in­der­ligt, at de får den vær­st tæn­ke­li­ge straf. Den lil­le pi­ge skal le­ve med det her re­sten af sit liv, « si­ger hun.

Af hen­syn til den tiåri­ge pi­ges ano­ny­mi­tet er nav­net Ma­ri­an­ne op­dig­tet. Sto­re­søste­rens ful­de iden­ti­tet er redaktionen be­kendt. SA­GEN KORT

HBJ har seks børn med for­skel­li­ge mænd. Den æld­ste, en dreng, er i dag i mid­ten af 30rne. Den yng­ste, en pi­ge, er ti år.

53- åri­ge

to af si­ne døtre.

flyg­te­de de to pi­ger hjem til de­res sto­re­sø­ster. De var 10 og 12 år gam­le. BT for­tal­te den­gang om pi­ger­nes kamp for at få lov til at bli­ve hos de­res sto­re­sø­ster frem for at bli­ve an­bragt i en ple­je­fa­mi­lie på Ærø, hvor mo­de­ren bo­e­de. Pi­ger­ne flyt­te­de i sid­ste en­de ind hos de­res far i Kø­ben­havns- om­rå­det.

kom HBJs yng­ste dat­ter til ver­den. I de ef­ter­føl­gen­de år bor de skif­te­vis på Ærø og Lan­geland.

flyt­ter HBJ til Ska­gen med sin yng­ste dat­ter. De flyt­ter i ja­nu­ar 2014 ind hos 52- åri­ge GH, som HBJ har et for­hold til.

bli­ver HBJ og GH an­holdt og se­ne­re til­talt for seksu­el­le over­greb på pi­gen, der den­gang var ni år. HBJ er des­u­den til­talt for seksu­elt mis­brug af sin næstæld­ste dat­ter i pe­ri­o­den 2000- 2002, mens fa­mi­li­en bo­e­de på Ærø.

I 2003

I 2005

I 2011

I ef­ter­å­ret 2014

I 2003 flyg­te­de HBJs to døtre på den­gang 10 og 12 år hen til de­res sto­re­sø­ster for at slip­pe væk fra de­res al­ko­ho­li­ske mor. Bil­le­det er ta­get i for­bin­del­se med en ar­ti­kel, som BT den­gang brag­te om sa­gen. Ar­kiv­fo­to: Maria He­de­gaard Det er på den­ne stil­le vil­la­vej i fe­ri­e­by­en Ska­gen, at de vold­som­me sex- over­greb iføl­ge ankla­ge­skrif­tet har fun­det sted.

Fo­to: Jonas Ve­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.